Mandaatbesluit SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval 2004

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 16 december 2004, Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid, nr. A&G/W&P/2004/86512, houdende de doorverlening van bevoegdheden aan de algemeen directeur van SenterNovem in verband met de uitvoering van de SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval (Mandaatbesluit SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval 2004)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2 van de SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De algemeen directeur van SenterNovem is bevoegd om namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover zij verband houden met de uitvoering van de SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval.

  • 2 In afwijking van het eerste lid is de algemeen directeur van SenterNovem niet bevoegd tot het nemen van beslissingen in bezwaar- en beroepsprocedures.

Artikel 2

  • 1 De algemeen directeur van SenterNovem kan zijn vertegenwoordingsbevoegdheden in een door hem te bepalen omvang mandateren of doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 november 2004.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina