Vaststellingsbesluit beleidsvoornemen en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 19-11-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 16 december 2004, nr. DVL-2004/2098, tot vaststelling van een beleidsvoornemen en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.10.3 en 2.10.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.10.3 en 2.10.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Europafonds geldt voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 een subsidieplafond van € 770.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.10.3 en 2.10.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 voor het Europafonds het beleidsvoornemen, zoals vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

plv. Secretaris-Generaal

,

K.P.M. de Beer

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2006]

Context

[Vervallen per 01-01-2006]

In het jaar 2000 is de regering een voorlichtingscampagne begonnen om het Nederlands publiek te informeren over het Europese integratieproces en de uitbreiding van de Europese Unie. De kerngedachte is hierbij dat betere en toegankelijke informatie, grotere openheid over Europese besluitvorming en mogelijkheden tot interactie een bijdrage kunnen leveren aan het opbouwen van een groter vertrouwen bij de burger in de Europese samenwerking en uitbreiding. Naast de inzet van eigen middelen, waaronder de website www.minbuza.nl, het magazine Europa Expres en de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten en publieke evenementen, wordt samenwerking gezocht met intermediaire organisaties (zowel maatschappelijk als privaat) om specifieke doelgroepen op maat te informeren.

Doelstelling

[Vervallen per 01-01-2006]

Met de verstrekking van subsidies uit het Europafonds beoogt de regering initiatieven van organisaties en personen te ondersteunen die een bijdrage leveren aan de voorlichting en meningsvorming over het Europese integratieproces en de Nederlandse positie in dezen.

Criteria

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidies uit het Europafonds komen projecten in aanmerking die voldoen aan de volgende criteria:

 • Het project sluit aan bij de bovengenoemde doelstelling;

 • Het project heeft een toegevoegde waarde ten aanzien van reeds bestaande projecten. Deze toegevoegde waarde kan zowel betrekking hebben op de keuze van voorlichtingsmiddelen, de beoogde doelgroep als de gekozen thematiek;

 • Het project richt zich primair op de Nederlandse bevolking, of een gedeelte daarvan;

 • Het project voorziet in een expliciete benadering van de media teneinde de zichtbaarheid van het project voor een breder publiek te garanderen;

 • Prioritaire onderwerpen voor 2005 zullen zijn; Het Europees Grondwettelijk Verdrag, Europa in het onderwijs, de relevantie van Europa voor de Nederlandse burger;

 • Projecten die in het kader van een (mogelijk) nationaal referendum over het Europees Grondwettelijk Verdrag een voor- of tegencampagne voeren komen niet in aanmerking voor een subsidie uit het Europafonds (voor informatie over ondersteuning van dergelijke campagnes zij verwezen naar de website www.referendumeuropesegrondwet.nl).

Vereisten subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2006]

De subsidieaanvraag dient met inachtneming van de artikelen 1.2.1 t/m 1.2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken, te voldoen aan de volgende vereisten:

 • De doelstelling en de beoogde (en meetbare) resultaten van het project zijn beschreven;

 • De wijze waarop het project voldoet aan bovengenoemde criteria is beschreven;

 • De concrete werkzaamheden die verricht worden ter realisatie van het project zijn omschreven. Voor de te verrichten werkzaamheden is een planning bijgevoegd;

 • Een gedetailleerde begroting, bestaande uit voorziene uitgaven en financiering, is bijgevoegd.

Financiële kaders

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de subsidieaanvragen gelden de volgende financiële kaders:

 • Geen subsidie wordt verleend ten behoeve van projecten waarvan de voor subsidie in aanmerking komende kosten minder bedragen dan € 2.500. De maximale subsidie per project bedraagt € 200.000 per jaar;

 • De looptijd van een project bedraagt maximaal vijf jaar;

 • Geen subsidies worden verleend ten behoeve van de integrale kosten van de werkzaamheden van de aanvrager. Evenmin wordt subsidie verleend ten behoeve van aanvragen die uitsluitend op de overheadkosten van de aanvrager betrekking hebben.

Terug naar begin van de pagina