Regeling melding ongevallen en voorvallen op zee 2005

[Regeling vervallen per 19-05-2012.]
Geraadpleegd op 05-12-2022.
Geldend van 29-12-2004 t/m 18-05-2012

Regeling, houdende regels inzake de melding van ongevallen en voorvallen op zee (Regeling melding ongevallen en voorvallen op zee 2005)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PbEG L 208), artikel 4, vierde lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee en artikel 12, tweede lid, onderdelen a en c, en zevende lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 19-05-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. melding: een melding als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee en artikel 12, eerste en tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

 • b. de Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • c. Bijlage bij resolutie A.851(20): de bijlage bij resolutie A.851(20) van de Algemene vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie, getiteld ‘Algemene beginselen voor systemen en vereisten inzake rapportering door schepen, met inbegrip van richtlijnen voor melding van voorvallen waarbij gevaarlijke stoffen, schadelijke stoffen en/of verontreinigende stoffen betrokken zijn’ (General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 19-05-2012]

Als richtlijn inzake communautaire monitoring- en informatiesystemen voor de zeescheepvaart, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen wordt aangewezen richtlijn nr. 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG (PbEG L 208), naar de tekst zoals deze bij die richtlijn is vastgesteld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 19-05-2012]

 • 1 Een melding bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. de identiteit van het schip;

  • b. de positie van het schip;

  • c. de haven van afvaart;

  • d. de haven van bestemming;

  • e. het adres waar informatie kan worden verkregen over de gevaarlijke of schadelijkestoffen aan boord;

  • f. het aantal opvarenden;

  • g. bijzonderheden over het incident;

  • h. alle relevante informatie als bedoeld in de bijlage bij resolutie A.851(20).

Artikel 4

[Regeling vervallen per 19-05-2012]

Het Kustwachtcentrum te Den Helder wordt aangewezen als de instantie waaraan een melding moet worden gedaan.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 19-05-2012]

 • 1 Een wijziging van de bijlage bij resolutie A.851(20) gaat, tenzij bij besluit van de Minister anders is bepaald, voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop de betrokken wijziging internationaal in werking treedt.

 • 2 Een besluit van de Minister als bedoeld in het eerste lid wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 19-05-2012]

De bijlage bij resolutie A.851(20) en de wijzigingen daarop liggen ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 19-05-2012]

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juli 2003 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet verontreiniging zeewater en de Scheepvaartverkeerswet in verband met de instelling van de Nederlandse exclusieve economische zone en enkele andere onderwerpen (28 984), tot wet is verheven en artikel I, onderdeel F, van die wet, in werking treedt, berust deze regeling, na die inwerkingtreding, voorzover deze mede berustte op artikel 12, zevende lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, mede op artikel 12, achtste lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 19-05-2012]

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 augustus 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PbEG) (communautair monitoring- en informatiesysteem scheepvaart) (29 714) tot wet is verheven en de artikelen II tot en met IXa van die wet, in werking treden, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 19-05-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding ongevallen en voorvallen op zee 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven