Besluit overleg verkeer en waterstaat 2004

[Regeling vervallen per 06-06-2012.]
Geldend van 01-06-2005 t/m 05-06-2012

Besluit van 15 december 2004, houdende hernieuwde instelling van organen voor het geïnstitutionaliseerde overleg over onderdelen van het beleid inzake verkeer en waterstaat en intrekking van het Besluit overleg verkeer en waterstaat (Besluit overleg verkeer en waterstaat 2004)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 oktober 2004, nr. HDJZ/ABR/2004-2290, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 4 van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat;

De Raad van State gehoord (advies van 11 november 2004, nr. W09.04.0516/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 december 2004, nr. HDJZ/ABR/2004-2874, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 06-06-2012]

  • 1 Er zijn de volgende organen voor het geïnstitutionaliseerd overleg over onderdelen van het beleid inzake verkeer en waterstaat:

    • a. het Overlegorgaan Water en Noordzee (OWN), waarin overleg wordt gevoerd over het beleid ten aanzien van water en Noordzee-aangelegenheden;

    • b. het Overlegorgaan Goederenvervoer (OGV), waarin overleg wordt gevoerd over het beleid ten aanzien van het goederenvervoer en de luchtvaart;

    • c. het Overlegorgaan Personenvervoer (OPV), waarin overleg wordt gevoerd over het beleid ten aanzien van het personenvervoer.

  • 2 [Red: Wijzigt dit besluit.]

Artikel 3

[Vervallen per 06-06-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 06-06-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit overleg verkeer en waterstaat 2004.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de elfde januari 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina