Regeling veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geldend van 22-12-2012 t/m 30-06-2016

Regeling houdende eisen betreffende de beoordeling en de afgifte van het veiligheidsattest (Regeling veiligheidsattest hoofdspoorwegen)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 32 van richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2001 inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering (PbEG L 75) en artikel 18 van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen;

Besluit:

§ 1. Veiligheidscertificaat

[Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2016]

De aanvraag voor het veiligheidscertificaat bevat ten minste de volgende gegevens en bescheiden:

 • a. een overzicht van algemene bedrijfsgegevens;

 • b. een kopie van de bedrijfsvergunning dan wel van de aanvraag daarvan;

 • c. een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten waarvoor een veiligheidscertificaat wordt gevraagd;

 • d. de gewenste datum van ingang van het veiligheidscertificaat en, voor startende ondernemers een globale planning waaruit blijkt dat tijdig gevolg geven aan de voorwaarden realiseerbaar is, en

 • e. de documentatie, beschreven in bijlage IV van richtlijn 2004/49/EG, en

 • f. een uiteenzetting van de wijze waarop voorzien is in deskundigheid op het gebied van operationeel management en spoorwegveiligheid, of een kopie van de certificering, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn 2004/49/EG door een daartoe bevoegde instantie in een andere lidstaat van de Europese Unie;

Artikel 1a

[Vervallen per 01-07-2016]

Een wijziging van bijlage IV van richtlijn 2004/49/EG gaat voor de toepassing van artikel 1 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

§ 2. Veiligheidsbeheersysteem

[Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in de vaststelling van een beleid ten aanzien van de spoorwegveiligheid waaruit blijkt dat:

  • a. de spoorwegonderneming voortdurend streeft naar vermindering en beheersing van de veiligheidsrisico’s die aan de bedrijfsvoering zijn verbonden;

  • b. de spoorwegonderneming voortdurend voorziet in voldoende middelen om het veiligheidsbeleid uit te voeren;

  • c. de spoorwegonderneming voortdurend toeziet op de implementatie en de naleving van het beleid ten aanzien van de spoorwegveiligheid en het hiertoe benodigde draagvlak zal creëren;

  • d. doelstellingen en prestatie-indicatoren met betrekking tot de spoorwegveiligheid zijn opgenomen.

 • 2 De spoorwegonderneming zorgt dat het beleid ten aanzien van de spoorwegveiligheid bij alle werknemers die een functie uitoefenen die verband houdt met de veiligheid van de bedrijfsvoering bekend is.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in:

  • a. de registraties van ongevallen, incidenten, interne beoordelingen van de werking van het veiligheidsbeheersysteem en non-conformiteiten, alsmede van de wijze waarop en wanneer corrigerende maatregelen zijn vastgesteld en geïmplementeerd;

  • b. een inventarisatie van de wettelijke regelingen en voorschriften die betrekking hebben op de bedrijfsvoering;

  • c. een inventarisatie van de veiligheidsrisico’s die kunnen bestaan binnen de normale bedrijfsvoering en bij voorzienbare afwijkingen daarvan met daarbij een risicoanalyse die in overeenstemming is met de omvang van de betreffende bedrijfsactiviteit en de aard van het risico;

  • d. procedures voor intern toezicht op de naleving en implementatie van het veiligheidsbeheersysteem, alsmede voor periodieke evaluatie daarvan door de directie van de spoorwegonderneming.

 • 2 Bij wijzigingen van de bedrijfsvoering of de bedrijfsactiviteiten die van invloed zijn op het veiligheidsbeheersysteem wordt de in het eerste lid, onder c, genoemde inventarisatie en analyse voor zover nodig opnieuw uitgevoerd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2016]

Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in een gedocumenteerde beschrijving van:

 • a. alle relevante procedures met betrekking tot de spoorwegveiligheid;

 • b. een deugdelijk systeem voor het bijwerken van de gedocumenteerde beschrijving en het zorgdragen dat alle daartoe behorende handboeken, instructies en procedures voortdurend aan de laatste stand zijn aangepast;

 • c. het functioneren van het systeem.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in procedures voor het vaststellen van de opleidingsbehoefte van het personeel dat werkzaam is in veiligheidsfuncties en andere functies die van invloed zijn op de veilige bedrijfsvoering en voorziet in registraties op basis waarvan kan worden aangetoond dat in de opleidingsbehoefte is voorzien en dat wordt voorzien in handhaving van het gewenste opleidingsniveau.

 • 2 De in het eerste lid genoemde procedures geven aan hoe wordt voorzien in het voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot opleiding en geschiktheid van het personeel.

 • 3 Het veiligheidsbeheersysteem maakt de organisatie van de spoorwegonderneming met betrekking tot de veilige bedrijfsvoering inzichtelijk, waarbij aandacht wordt geschonken aan specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het personeel.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 Het veiligheidsbeheersysteem beschrijft hoe wordt voldaan aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de toelating en het gebruik van spoorvoertuigen.

 • 2 Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in procedures voor onderhoud en instandhouding van spoorvoertuigen en technische installaties die onder de controle van de spoorwegonderneming vallen.

 • 3 Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in passende registratie met betrekking tot de onderhoudstoestand en verrichte werkzaamheden van alle spoorvoertuigen en technische installaties;

 • 4 Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in procedures voor het beschikbaar stellen van gegevens inzake technische kenmerken, eigenschappen en de uitrusting van type spoorvoertuigen aan derden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2016]

Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in procedures met betrekking tot door derden aan de spoorwegonderneming geleverde diensten en goederen die verband houden met spoorwegveiligheid.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2016]

Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in procedures voor communicatie binnen de spoorwegonderneming met betrekking tot de spoorwegveiligheid ten aanzien van onder meer:

 • a. de rapportage van incidenten en non-conformiteiten en van maatregelen ter correctie daarvan;

 • b. de berichtgeving over permanente en tijdelijke wijzigingen in de bedrijfsvoering aan relevante personeelsleden en verantwoordelijken;

 • c. instructies en maatregelen ten aanzien van personeel in veiligheidsfuncties en ander personeel met veiligheidstaken;

 • d. wijzigingen in wet- en regelgeving en voorschriften van de beheerder die van invloed zijn op de taakuitvoering van personeel in veiligheidsfuncties en op de veilige bedrijfsvoering in het algemeen;

 • e. berichtgeving met betrekking tot wijzigingen in het veiligheidsbeheersysteem en daarbij behorende handboeken, instructies en procedures.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in voor de aard en omvang van de spoorwegonderneming passende procedures en plannen voor het optreden bij calamiteiten.

 • 2 De calamiteitenplanning van de spoorwegonderneming is afgestemd op die van de beheerder.

 • 3 De spoorwegonderneming oefent in overleg en samenwerking met alle betrokken partijen regelmatig het optreden bij calamiteiten. Zij registreert het resultaat van deze oefeningen en stelt de plannen en procedures zonodig bij.

 • 4 Het veiligheidsbeheersysteem voorziet in procedures voor onderzoek van calamiteiten en beoordeling van de noodzaak om naar aanleiding daarvan bedrijfsprocessen en procedures te wijzigen.

§ 3. Maatregelen

[Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2016]

Op basis van de risico-inventarisatie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, wordt beoordeeld of maatregelen noodzakelijk zijn.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2016]

De uit de beoordeling, bedoeld in artikel 10, voortvloeiende maatregelen worden door de spoorwegonderneming uitgevoerd, zonodig in samenwerking met andere partijen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 2 In het jaarverslag wordt tevens de registratie van incidenten en non-conformiteiten ten aanzien van het veiligheidsbeheersysteem en de controle op de uitvoering van vastgestelde maatregelen opgenomen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina