Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 24-09-2008

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&V/04/86629, tot verstrekking van een financiële tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet (Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers)

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 25-09-2008]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel verstrekking financiële middelen

[Vervallen per 25-09-2008]

Met de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 6, worden de aanspraken op tegemoetkomingen van pensioengerechtigden bekostigd, die worden verstrekt in aanvulling op het ouderdomspensioen.

Artikel 3. Hoogte tegemoetkoming

[Vervallen per 25-09-2008]

  • 1 De pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 7 van de AOW, heeft voor elke maand van het jaar 2005 waarin recht op ouderdomspensioen bestaat recht op een bruto-tegemoetkoming van € 5,– per kalendermaand.

  • 2 Indien het ouderdomspensioen is toegekend in het jaar 2005 bestaat recht op de tegemoetkoming met ingang van de datum van toekenning.

Artikel 4. Tegemoetkoming en remigratie-uitkering

[Vervallen per 25-09-2008]

Voor de toepassing van artikel 11 van het Besluit voorzieningen Remigratiewet wordt in het bruto-bedrag van de uitkering ingevolge de AOW niet begrepen de tegemoetkoming op grond van deze regeling.

Artikel 6. Financiering en verantwoording

[Vervallen per 25-09-2008]

  • 1 In de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan deze regeling wordt voorzien door een rijksbijdrage aan de SVB.

  • 4 De SVB zendt uiterlijk vóór 1 juni 2006 op basis van de jaarrekening over 2005 een overzicht van de uitgaven op grond van deze regeling ten laste van de rijksbijdrage.

  • 5 De minister stelt vóór 31 oktober 2006 de rijksbijdrage vast.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 en vervalt op een door de minister te bepalen tijdstip.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina