Wijzigingsregeling Subsidieregeling natuurbeheer 2000, enz. en vaststelling van de kVEM-bedragen en CAO-tarieven beheersovereenkomsten 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-12-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 december 2004, nr. TRCJZ/2004/6381, houdende wijziging van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (overgangsbepalingen) en vaststelling van de kVEM-bedragen en CAO-tarieven beheersovereenkomsten voor het begrotingsjaar 2005

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de Verordening nr. 1257/99 van 17 mei 1999 van de Raad van de Europese Unie inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen;

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Gelet op de artikelen 31, derde lid, en 40, tweede lid, van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983;

Gelet op artikel 32, vijfde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten 1993;

Gelet op artikel 41, vijfde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling;

Gezien het advies van de Commissie beheer landbouwgronden;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2006]

De bijlage, bedoeld in de artikelen 32, eerste lid, 33 en 40, eerste lid, van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, wordt voor het begrotingsjaar 2005 als volgt vastgesteld:

Bijlage behorende bij de artikelen 32, eerste lid, 33 en 40, eerste lid, van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, als bedoeld in artikel 32, eerste lid en de artikelen 33 en 40, eerste lid, van die Beschikking

  • a. Het bedrag als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, dat met betrekking tot het verschil van de productieniveaus van 1 hectare grasland, uitgedrukt in kilo voedereenheden melk, bij de bepaling van de beheersvergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2005: € 18,45 per 100 kilo voedereenheid melk.

  • b. Het bedrag als bedoeld in artikel 33 van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, dat met betrekking tot de toename van de arbeidsaanspraken per hectare bij de bepaling van de beheersvergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2005: € 19,68 per arbeidsuur.

  • c. Het bedrag als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, dat voor de op termijn aanpasbare genormeerde vaste kosten per 100 kilo voedereenheid melk bij de bepaling van de aanpassingsvergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2005: € 24,37.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2006]

De bijlage, bedoeld in artikel 32, tweede en derde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten 1993, wordt voor het begrotingsjaar 2005 als volgt vastgesteld:

Bijlage 2 kVEM-prijs en CAO-tarief

  • a. Het bedrag als bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Regeling beheersovereenkomsten 1993, dat met betrekking tot het verschil van de productieniveaus van 1 hectare grasland, uitgedrukt in kilo voedereenheden melk, bij de bepaling van de vergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2005: € 14,95 per 100 kilo voedereenheid melk.

  • b. Het bedrag als bedoeld in artikel 32, derde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten 1993, dat met betrekking tot de toename van de arbeidsaanspraken per hectare bij de bepaling van de vergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2005: € 19,68 per arbeidsuur.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2006]

De bijlage, bedoeld in artikel 41, tweede en derde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling, wordt voor het begrotingsjaar 2005 als volgt vastgesteld:

Bijlage 3 kVEM-prijs en CAO-tarief

  • a. Het bedrag als bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling, dat met betrekking tot het verschil van de productieniveaus van 1 hectare grasland, uitgedrukt in kilo voedereenheden melk, bij de bepaling van de vergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2005: € 14,95 per 100 kilo voedereenheid melk.

  • b. Het bedrag als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling, dat met betrekking tot de toename van de arbeidsaanspraken per hectare bij de bepaling van de vergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2005: € 19,68 per arbeidsuur.

Artikel VII

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Terug naar begin van de pagina