Uitvoeringsregeling Topper 2005

Geldend van 24-12-2004 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 december 2004, nr. WJZ 4079418, houdende regels ter uitvoering van het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen.

Artikel 3

Het subsidieplafond voor het in 2005 verlenen van subsidies op grond van het besluit wordt vastgesteld op € 19.600.000.

Artikel 4

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de Directie Communicatie van het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag.

Den Haag, 14 december 2004

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina