Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 14 december 2004, Directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, nr. ABG/GA/2004/85773, tot vaststelling van regels betreffende de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening alsmede de bepalingen betreffende de indicatie en herindicatie in het kader van genoemde wet in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken)

Hoofdstuk 1. Indicatie en herindicatie

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 In deze regeling wordt onder het college tevens verstaan het college dat:

  • a. personen op de wachtlijst, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het besluit heeft staan waarvoor door het Rijk over het lopende subsidiejaar geen subsidie in het kader van de wet is verleend;

  • b. één of meer dienstbetrekkingen is aangegaan dan wel één of meer begeleid werken plaatsen tot stand heeft doen komen met personen die behoren tot de doelgroep van de wet, maar voor wie door het Rijk over het lopende subsidiejaar geen subsidie in het kader van de wet is verleend.

Artikel 2. Inschakeling deskundigen bij het onderzoek

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 Bij het onderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit vindt multidisciplinair overleg plaats met een team van deskundigen bestaande uit een arbeidsdeskundige, een arts en een psycholoog, indien:

  • a. als gevolg van tegenstrijdige informatie van afzonderlijke deskundigen onduidelijkheid bestaat of de aanvrager al dan niet tot de doelgroep behoort, of

  • b. anderszins bij de Centrale organisatie werk en inkomen gerede twijfel bestaat of de aanvrager al dan niet tot de doelgroep behoort.

Artikel 3. Opleidings- en ervaringsniveau deskundigen

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 Een arts als bedoeld in artikel 2 is ingeschreven in het register van Sociaal Geneeskundigen, tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, dan wel tak verzekeringsgeneeskunde of het register sociale geneeskunde, hoofdstroom arbeid en gezondheid, van de Sociaal-Geneeskundige Registratiecommissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst.

Artikel 4. Onverenigbare functies

[Vervallen per 01-01-2008]

Een deskundige als bedoeld in artikel 2 kan niet tevens zijn:

Hoofdstuk 2. Begeleid werken

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5. Voorrangsruimte begeleid werken

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor de jaren 2005, 2006 en 2007 wordt het deel van de door het college van burgemeester en wethouders op te vullen ruimte, bedoeld in artikel 10 van het besluit, vastgesteld op 25% van de plaatsingen, waarbij ook personen die vanuit een dienstbetrekking begeleid werken aangaan worden meegerekend.

Artikel 6. Begeleidingsorganisatie

[Vervallen per 01-01-2008]

Het college van burgemeester en wethouders ziet erop toe dat een begeleidingsorganisatie:

 • a. haar taken vervult met inachtneming van de stand van de wetenschap en die van de arbeids- en organisatiekunde;

 • b. beschikt over voldoende opgeleide deskundigen die de arbeidsinpassing met inbegrip van de begeleiding op de werkplek verzorgen;

 • c. de dienstverlening volgens een individueel begeleidingsplan uitvoert;

 • d. regelmatig aan het college rapporteert over de inspanningen die zij heeft verricht om een begeleid werkenplaats te realiseren.

Hoofdstuk 3. Financieel verdeelmodel

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 7. Factoren

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 4 De factor, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het besluit bedraagt voor een arbeidsplaats van een werknemer die is ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie matig 1 en voor de werknemer die is ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie ernstig 1,25.

Artikel 8. Beschikbare begrotingsmiddelen voor het jaar 2007

[Vervallen per 01-01-2008]

Van de beschikbare begrotingsmiddelen voor het jaar 2007 worden voor de toepassing van artikel 17, eerste lid, van het besluit de volgende middelen buiten beschouwing gelaten:

 • a. € 2,8 miljoen ten behoeve van Stichting Beheer Collectieve Middelen sociale werkvoorziening;

 • b. € 23,1 miljoen ten behoeve van modernisering Wet sociale werkvoorziening.

Hoofdstuk 4. Informatievoorziening

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 9. Structurele informatievoorziening

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders waaraan over een subsidiejaar de subsidie is verleend draagt er zorg voor dat de minister uiterlijk op 1 juli van het daaropvolgende subsidiejaar het in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen verslag, bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de wet heeft ontvangen. De bij het verslag te voegen verklaring, bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de wet is ingericht volgens het model dat als bijlage 2 bij deze regeling is opgenomen. De verklaring is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage 3 bij deze regeling beschreven controle- en rapportageprotocol.

 • 2 Het college van burgemeester en wethouders waaraan over een subsidiejaar de subsidie is verleend draagt er zorg voor dat de minister uiterlijk op 1 maart van het daaropvolgende subsidiejaar de volgens het model van bijlage 4 bij deze regeling opgenomen ‘Voorlopige volume en financiële informatie’ heeft ontvangen.

 • 3 Bij de indiening van de in dit artikel genoemde bijlagen 1, 2 en 4 maakt het college van burgemeester en wethouders gebruik van de daarvoor door de minister verstrekte formulieren, die zijn ingericht overeenkomstig de in die leden bedoelde modellen en die zijn voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk.

Artikel 10. Aanvullende informatievoorziening

[Vervallen per 01-01-2008]

Het college van burgemeester en wethouders waaraan over een subsidiejaar de subsidie is verleend draagt er zorg voor dat de minister desgevraagd aanvullende informatie of gegevens die verband houden met de uitvoering van de wet binnen een daartoe door hem vastgestelde termijn en op een door hem aangegeven wijze heeft ontvangen.

Artikel 11. Verstrekken van gegevens of informatie aan derden

[Vervallen per 01-01-2008]

Op verzoek van de minister verstrekt het college van burgemeester en wethouders waaraan over een subsidiejaar de subsidie is verleend gegevens of informatie, bedoeld in de artikelen 9 en 10, aan personen of instanties die in zijn opdracht informatie vragen of de gegevens bewerken.

Artikel 12. Statistische basisgegevens gemeente

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders waaraan over een subsidiejaar de subsidie, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet, is verleend, registreert over elke halfjaarsperiode ten behoeve van de uitvoering van artikel 14, eerste lid, van de wet de in bijlage 5 bij deze regeling vastgestelde gegevens ten aanzien van personen die in de betreffende halfjaarsperiode:

  • a. zijn toegelaten tot de doelgroep van de wet;

  • b. op de wachtlijst staan;

  • c. een dienstbetrekking hebben, of

  • d. begeleid werken.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens worden telkenmale binnen zes weken na afloop van de desbetreffende halfjaarsperiode door het college rechtstreeks verstrekt aan een daartoe door de minister aangewezen bewerker. Als bewerker is aangewezen Research voor Beleid.

 • 3 Het college van burgemeester en wethouders verstrekt de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens op een door de bewerker, bedoeld in het tweede lid, te bepalen wijze.

Artikel 13. De bewerker

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De bewerker, bedoeld in artikel 12, tweede lid, verwerkt de persoonsgegevens op een door de minister te bepalen wijze.

 • 2 De persoonsgegevens worden slechts in opdracht van de minister aan derden verstrekt ten behoeve van onderzoek waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Hoofdstuk 5. Slot- en overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 15. Intrekking regelingen

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 De in het eerste lid genoemde regelingen, zoals deze luidden op 31 december 2004, blijven van toepassing op de verantwoording over perioden die gelegen zijn vóór 1 januari 2005.

Artikel 16. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 17. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bij deze regeling behorende bijlagen met uitzondering van de in artikel 9 genoemde bijlagen 1, 2, 3 en 4 worden met ingang van 1 januari 2005 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te Den Haag. De in artikel 9 genoemde bijlagen 1, 2, 3 en 4 worden met ingang van 1 april 2005 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te Den Haag.

Den Haag, 14 december 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina