Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Bodem+

[Regeling vervallen per 27-10-2012 met terugwerkende kracht tot en met 14-04-2012.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 13-04-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 2004, nr. LMV2004.126670, Directoraat-Generaal Milieubeheer, Lokale Milieukwaliteit en Verkeer, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van diverse regelingen met betrekking tot de bescherming en de sanering van de bodem

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Verkeer en Waterstaat,

De Minister van Verkeer en Waterstaat, voor zover het betreft de besluiten en handelingen, bedoeld in onderdeel B van de bijlage bij dit besluit;

Gelezen de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 2 december 2004 kenmerk ZJZ0429411;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 27-10-2012]

De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen die verband houden met de uitvoering van taken als bedoeld in onderdeel A van de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 27-10-2012]

De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen die verband houden met de uitvoering van taken als bedoeld in onderdeel B van de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 27-10-2012]

De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen die verband houden met de uitvoering van taken als bedoeld in onderdeel C van de bijlage bij dit besluit.

Artikel 4

[Vervallen per 27-10-2012]

De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen die verband houden met de uitvoering van taken als bedoeld in onderdeel D van de bijlage bij dit besluit.

Artikel 4a

[Vervallen per 27-10-2012]

De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen die verband houden met de uitvoering van taken als bedoeld in onderdeel E van de bijlage bij dit besluit.

Artikel 5

[Vervallen per 27-10-2012]

De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt:

 • a.  mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 4a, voorzover het besluit waartegen bet bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen;

 • b.  machtiging verleend tot het verrichten van alle voorbereidende werkzaamheden of handelingen met betrekking tot het nemen van besluiten op bezwaar als bedoeld onder a.

Artikel 6

[Vervallen per 27-10-2012]

De Algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden bedoeld in de artikelen 1 tot en met 5, ondermandaat, volmacht en/of machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde functionaris is genomen.

Artikel 7

[Vervallen per 27-10-2012]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met 6, luidt de ondertekening:

 • a. Indien wordt gehandeld namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

  De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:

  gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

 • b. Indien mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat wordt gehandeld:

  De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

  voor dezen:

  gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 8

[Vervallen per 27-10-2012]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • 2 Zo nodig in afwijking van het eerste lid worden het mandaat en de machtiging, genoemd in artikel 1, voor zover het taken betreft als bedoeld in onderdeel A, onder a, van de bijlage, pas uitgeoefend vanaf het tijdstip waarop artikel VIII van het bij koninklijke boodschap van 15 september 2004 ingediende wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005) tot wet is verheven en in werking treedt.

Artikel 9

[Vervallen per 27-10-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Bodem+.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage

[Vervallen per 27-10-2012]

Onderdeel A. Het storten van verontreinigde grond en baggerspecie

[Vervallen per 27-10-2012]

(Wet belastingen op milieugrondslag en Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen)

Onderdeel B. Het gebruik van bouwstoffen

[Vervallen per 27-10-2012]

(Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming)

Onderdeel C. De bevoegdheid tot verhaal van kosten als bedoeld in artikel 75, eerste en derde lid, Wet bodembescherming

[Vervallen per 27-10-2012]

Onderdeel D. Het verlenen van erkenningen, ontheffingen en het vaststellen van een formulier (Besluit bodemkwaliteit)

[Vervallen per 27-10-2012]

Onderdeel E. Besluiten omtrent erkenningen (Paragraaf 6a van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen)

[Vervallen per 27-10-2012]

Terug naar begin van de pagina