Wijzigingsbesluit Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, enz. (herziening stelsel van geneeskundige verklaringen)

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Besluit van 13 december 2004, houdende wijziging van het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, alsmede van het Besluit zeevisvaartbemanning (herziening stelsel van geneeskundige verklaringen voor zeevarenden en enige andere wijzigingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 augustus 2004, nr. HDJZ/SCH/2003-1002, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 17, eerste lid, 18, vierde, vijfde en zesde lid, 19, eerste lid, 22, eerste lid, 34, eerste lid, 44, eerste lid, 64 en 71, eerste lid, van de Zeevaartbemanningswet, op Richtlijn nr. 2003/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 houdende wijziging van Richtlijn 2001/25/EG inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden (PbEG L 326) en op de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de lidstaten enerzijds en de Bondsstaat Zwitserland anderzijds inzake het vrije verkeer van personen (Trb. 2000, 16);

De Raad van State gehoord (advies van 1 november 2004, nr. W09.04.0430/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 december 2004, nr. HDJZ/SCH/2004-2969, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VI

  • 1 De geneeskundige verklaringen van geschiktheid voor de zeevaart die zijn afgegeven vóór de inwerkingtreding van dit besluit, behouden hun geldigheid tot de daarop aangegeven einddatum.

  • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op vóór de inwerkingtreding van dit besluit verleende ontheffingen van medische eisen.

Artikel VIII

De aanwijzingen door Onze Minister van keurende artsen en medisch specialisten afgegeven vóór het in werking treden van dit besluit vervallen één jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel X

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de negenentwintigste december 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina