Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling BMKB 1997 en vaststelling subsidieplafond 2005 Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 22-12-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2004, nr. WJZ 4078261, tot wijziging van de bijlagen 1 en 2 bij de Uitvoeringsregeling BMKB 1997 en tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2005 op grond van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997;

Besluit:

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2009]

Met betrekking tot kredieten, die zijn verstrekt voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling blijven artikel 3, eerste lid, onderdeel d, artikel 5, tweede lid, onderdeel b, en vierde lid, onderdeel c, artikel 7, derde lid, en 8, eerste lid, onderdeel j, van de bijlagen 1 en 2 bij de Uitvoeringsregeling BMKB 1997 van toepassing, zoals deze onderdelen en dit lid luidden onmiddellijk voor dat tijdstip.

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2005 verstrekken van subsidies als gevolg van de borgstellingen krachtens het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 op in het jaar 2005 gemelde kredietovereenkomsten bedraagt:

Artikel VII

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 december 2004

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina