Wijzigingswet Mediawet (verbetering openheid en continuïteit landelijke publieke omroep)

[Regeling vervallen per 01-09-2008.]
Geldend van 22-12-2004 t/m 31-08-2008

Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Mediawet met het oog op verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroep

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Mediawet te wijzigen in verband met verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroep;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Vervallen per 01-09-2008]

Artikel III

[Vervallen per 01-09-2008]

  • 1 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij aan artikelen of onderdelen daarvan terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met een bij dat besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zonodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.

  • 2 Deze wet vervalt met ingang van 1 september 2008. Indien de met ingang van 1 september 2005 te verlenen erkenningen en voorlopige erkenningen, bedoeld in de artikelen 31 en 37 van de Mediawet, op een later tijdstip dan het in de eerste volzin genoemde tijdstip vervallen, vervalt deze wet op dat latere tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 9 december 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. C. van der Laan

Uitgegeven de eenentwintigste december 2004

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina