Wijzigingswet Wet waardering onroerende zaken, enz. (doelmatige uitvoering Wet waardering onroerende zaken)

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot een meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel X

  • 1 De op de voet van de Wet waardering onroerende zaken vastgestelde waarde voor het tijdvak dat aanvangt op 1 januari 2005 geldt, indien bij het begin van het kalenderjaar 2007 of 2008 artikel IV niet in werking is getreden, ook voor het kalenderjaar 2007 respectievelijk 2008.

Artikel XII

  • 2 In afwijking in zoverre van het eerste lid, treden de artikelen IV, V, VI, VII en VIII in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 3 In afwijking in zoverre van het eerste lid, treedt artikel IX in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 9 december 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ,

J. W. Remkes

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina