Tijdelijke regeling verstrekking tachograafkaarten

[Regeling vervallen per 20-07-2005.]
Geldend van 22-12-2004 t/m 19-07-2005

Regeling houdende tijdelijke regels met betrekking tot de verstrekking van tachograafkaarten (Tijdelijke regeling verstrekking tachograafkaarten)

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 12:38, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet en artikel 2.4:5, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluiten:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 20-07-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 20-07-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Aanvraag en verlening

[Vervallen per 20-07-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 20-07-2005]

De minister besluit met betrekking tot het verlenen, weigeren, schorsen en intrekken van een tachograafkaart.

Artikel 3

[Vervallen per 20-07-2005]

 • 2 Een bedrijfskaart wordt op aanvraag verleend indien de aanvrager is ingeschreven in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996, tot een maximum van 62 exemplaren per aanvrager.

 • 3 Een werkplaatskaart wordt op aanvraag verleend indien de aanvrager:

  • a. met goed gevolg een cursus heeft doorlopen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Regeling controleapparaten, waarin het installeren, functioneren en repareren van digitale controleapparaten is betrokken;

  • b. onder gezag of in de hoedanigheid van een erkenninghouder als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Regeling controleapparaten, werkzaamheden verricht.

  • c. nog geen houder is van een geldige werkplaatskaart, tenzij het een aanvraag betreft:

   • i. overeenkomstig artikel 6, tweede en derde lid;

   • ii. van een werkplaatskaart ten behoeve van werkzaamheden onder gezag van een andere erkenninghouder dan degene onder wiens gezag de aanvrager reeds een kaart bezit;

   • iii. van een werkplaatskaart ten behoeve van werkzaamheden in de hoedanigheid van erkenninghouder en aanvrager in die hoedanigheid niet reeds houder is van een op zijn naam gestelde werkplaatskaart.

 • 4 Bij de aanvraag van een bestuurderskaart of werkplaatskaart overlegt de aanvrager in ieder geval een niet beschadigde, recente, goed gelijkende pasfoto van de aanvrager van ongeveer 4 cm hoog en 3 cm breed, waarbij het gezicht van voren, tegen een lichte, egale achtergrond is gefotografeerd.

Artikel 4

[Vervallen per 20-07-2005]

 • 1 In afwijking van artikel 3, eerste lid, onder a, kan een bestuurderskaart worden verleend aan de aanvrager die zijn gewone verblijfplaats niet binnen de grenzen van de Europese Unie heeft en die onder gezag van een Nederlandse vervoerder werkzaamheden als bestuurder verricht of gaat verrichten op een voertuig, zijnde een vrachtauto, indien hij in het bezit is van een bestuurdersattest als bedoeld in de Regeling bestuurdersattest.

 • 2 In afwijking van artikel 3, eerste lid, onder a, kan een bestuurderskaart worden verleend aan de aanvrager die zijn gewone verblijfplaats niet binnen de grenzen van de Europese Unie heeft en die onder gezag van een Nederlandse vervoerder werkzaamheden als bestuurder verricht of gaat verrichten op een voertuig, zijnde een bus, indien hij in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning als bedoeld in artikel 2, eerst lid, van de Wet arbeid vreemdelingen.

 • 3 In afwijking van artikel 3, eerste lid, onder a, kan een bestuurderskaart worden verleend aan de aanvrager die zijn gewone verblijfplaats niet binnen de grenzen van de Europese Unie heeft en die onder gezag werkzaamheden als bestuurder uitvoert of gaat uitvoeren op een voertuig, voor een bedrijf dat vervoer verricht als nevenactiviteit ten behoeve van een hoofdactiviteit die niet bestaat uit het vervoer van goederen of personen, indien hij in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen.

Artikel 5

[Vervallen per 20-07-2005]

 • 1 De minister beslist op aanvraag van een tachograafkaart binnen 6 weken nadat de vergoeding voor het in behandeling nemen van de aanvraag is overgemaakt naar het in het aanvraagformulier vermelde rekeningnummer.

 • 2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een tachograafkaart wordt een vergoeding in rekening gebracht welke € 69,– per tachograafkaart bedraagt.

Artikel 6

[Vervallen per 20-07-2005]

 • 1 In geval een bestuurderskaart of werkplaatskaart zoek raakt door verlies of diefstal, of beschadigd of slecht werkend is, vraagt de aanvrager binnen zeven kalenderdagen een vervangende kaart aan.

 • 2 In afwijking van artikel 5, eerste lid, beslist de minister op de in het eerste lid bedoelde aanvraag van een bestuurderskaart of werkplaatskaart binnen vijf werkdagen nadat de vergoeding voor het in behandeling nemen van de aanvraag is overgemaakt, indien betreffende kaart gestolen of verloren is geraakt, slecht werkend of beschadigd is.

 • 3 In afwijking van artikel 5, eerste lid, beslist de minister op aanvraag van een bestuurderskaart of werkplaatskaart die in de plaats komt van een kaart met een resterende geldigheidsduur van ten minste 2 weken, binnen de termijn van de resterende geldigheidsduur gerekend vanaf het moment dat de vergoeding voor het in behandeling nemen van de aanvraag is overgemaakt voorzover die termijn nog ten minste één week is.

§ 3. Vervanging tachograafkaart

[Vervallen per 20-07-2005]

Artikel 7

[Vervallen per 20-07-2005]

 • 1 Een binnen de geldigheidsduur verloren, gestolen, beschadigde of defecte tachograafkaart wordt in geval van een nieuwe aanvraag vervangen door een vervangende kaart voor de resterende termijn van geldigheid.

 • 2 De aanvrager meldt verlies of diefstal van zijn tachograafkaart aan de minister. De aanvrager levert zijn ingetrokken, defecte of beschadigde bestuurderskaart of werkplaatskaart in op de plaats van afgifte.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde meldplicht is van overeenkomstig toepassing indien de bestuurderskaart of werkplaatskaart na verlies of diefstal weer in bezit van de aanvrager is gekomen.

§ 4. Intrekking en geldigheid

[Vervallen per 20-07-2005]

Artikel 8

[Vervallen per 20-07-2005]

 • 1 Een tachograafkaart kan worden ingetrokken in de gevallen genoemd in artikel 14, vierde lid, onder c, van verordening (EEG) nr. 3821/85 en op verzoek van de aanvrager.

 • 2 Een bedrijfskaart of werkplaatskaart kan daarnaast worden ingetrokken:

  • a. bij zodanig misbruik van de kaart dat een deugdelijke registratie van rij- en rusttijden in gevaar komt;

  • b. indien de aanvrager niet meer kan voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 3, tweede of derde lid.

Artikel 9

[Vervallen per 20-07-2005]

 • 1 De geldigheidstermijn van een bestuurderskaart en een bedrijfskaart is 5 jaar. De geldigheidstermijn van een werkplaatskaart is één jaar.

 • 2 Een tachograafkaart verliest zijn geldigheid door intrekking of schorsing.

 • 3 De geldigheid van een bestuurderskaart of werkplaatskaart vervalt van rechtswege indien:

  • a. de geldigheidstermijn is verlopen;

  • b. de kaart als verloren of gestolen is gemeld aan de minister;

  • c. de kaart vanwege beschadiging of slechte werking bij de minister is ingeleverd; of

  • d. drie maanden na de datum van dagtekening van het bericht waarin de aanvrager wordt geïnformeerd dat zijn kaart gereed ligt en deze tussentijds niet is afgehaald.

 • 4 De onderdelen a, b en d van het derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de bedrijfskaart.

§ 5. Afgifte van de kaart

[Vervallen per 20-07-2005]

Artikel 10

[Vervallen per 20-07-2005]

 • 1 De wijze van afgifte van een tachograafkaart wordt schriftelijk aan de aanvrager gemeld.

 • 2 Afgifte van een bestuurderskaart geschiedt op vertoon door de aanvrager van een op zijn naam gesteld, geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede de aan hem gezonden en door hem ondertekende schriftelijke melding, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Afgifte van een werkplaatskaart geschiedt op vertoon door de aanvrager van een in het tweede lid bedoeld rijbewijs of een op zijn naam gesteld, geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, alsmede de aan hem gezonden en door hem ondertekende schriftelijke melding, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Een bestuurderskaart of werkplaatskaart die is aangevraagd in verband met beschadiging of slechte werking van de gehouden kaart wordt niet eerder afgegeven dan na inlevering van de te vervangen kaart op de plaats van afgifte.

 • 5 Bij afgifte van een bestuurderskaart aan een persoon als bedoeld in artikel 4, eerste, tweede of derde lid, toont aanvrager naast de in het tweede lid genoemde documenten ook zijn paspoort.

Artikel 11

[Vervallen per 20-07-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 20-07-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling verstrekking tachograafkaarten.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina