Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2004, nr. Z/F-2528433, houdende vaststelling van de verdeling van de procentuele ziekenfondspremie over werkgever en werknemer (Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2005)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Van de procentuele premie, bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, is 145/820 deel verschuldigd door de verzekerde en 675/820 deel door de werkgever.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Van de procentuele premie voor verzekerden, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet, is 1/2 deel verschuldigd door de verzekerde en 1/2 deel door de werkgever.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina