Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/04/79882 C, houdende de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, de vaststelling van de werkgevers- en de werknemersdelen AWf-premie alsmede de franchises voor het jaar 2005, de bekendmaking van het maximum dagloon per 1 juli 2003 en de intrekking van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2004

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. AWf-premie: het deel van de premie op grond van de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;

  • b. wachtgeldpremie: het deel van de premie op grond van de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert;

  • c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als middel tot dekking van uitgaven van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

Artikel 2. Vaststelling AWf-premie

[Vervallen per 01-01-2006]

De AWf-premie wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 8,30%.

Artikel 3. Werkgevers- en werknemersdeel AWf-premie

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor het jaar 2005 is van het loon, rekening houdende met artikel 5, aan AWf-premie 5,85% verschuldigd door de werknemer en 2,45% verschuldigd door de werkgever.

Artikel 4. Franchise op grond van artikel 9, derde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Vervallen per 01-01-2006]

Bij de berekening van het loon waarnaar de wachtgeldpremie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2005 vastgesteld op € 0,– per dag.

Artikel 5. Franchise op grond van artikel 9, vierde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Vervallen per 01-01-2006]

Bij de berekening van het loon waarnaar de door de werknemer en de door de werkgever verschuldigde AWf-premie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2005 vastgesteld op € 58,– per dag.

Artikel 6. Vaststelling van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet

[Vervallen per 01-01-2006]

De vervangende premie, bedoeld in artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 1,89%.

Artikel 7. Vaststelling Ufo-premie

[Vervallen per 01-01-2006]

De Ufo-premie wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 0,80%.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina