Regeling stimulering Bèta/techniek

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Regeling stimulering Bèta/techniek

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelend in overeenstemming met de minister van economische zaken;

Gelet op:

artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit

Artikel 1. Doelstellingen

Het doel van deze regeling is het subsidiëren van de Stichting Platform Bèta/techniek voor het uitvoeren van haar werkzaamheden voorzover deze betrekking hebben op:

 • a. het versterken van de aandacht voor wetenschap en bèta/techniek in het primair en voortgezet onderwijs;

 • b. het bevorderen van systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van leerprestaties in het primair en voortgezet onderwijs (‘opbrengstgericht werken’);

 • c. het bevorderen van excellentie in het primair en voortgezet onderwijs;

 • d. het interesseren van meer jongeren voor een vervolgstudie of loopbaan in de bèta/technieksector;

 • e. het verbeteren van de aansluiting van het technisch beroepsonderwijs op het (regionale) bedrijfsleven;

 • f. het duurzaam behouden van personen werkzaam in de bèta/technieksector voor die arbeidsmarkt en;

 • g. het bevorderen en faciliteren van excellentie in het hoger onderwijs.

Artikel 2. Subsidieverlening

 • 1 Aan de Stichting Platform Bèta/techniek wordt jaarlijks een subsidie verleend.

 • 2 Grondslag voor de jaarlijkse subsidieverlening vormt de begroting voor het komende boekjaar en een door de Stichting Platform Bèta/techniek jaarlijks bij te stellen en ter goedkeuring aan de minister voor te leggen meerjarig beleidskader.

  Dit beleidskader bevat:

  • a. Een compleet overzicht van de voorgenomen activiteiten en een daaraan gekoppelde begroting. Beide bevatten een meerjarig perspectief.

  • b. Een indicatie voor de wijze waarop en de mate waarin deze activiteiten een bijdrage zullen leveren aan de doelstellingen van deze regeling.

  • c. Een overzicht van de begrote cofinanciering van de voorgenomen activiteiten.

  • d. Een overzicht van de uitvoeringskosten van de Stichting.

  • e. Een overzicht van de jaarlijks ontvangen rente op de ontvangen subsidiegelden.

Artikel 3. Subsidievoorwaarden

De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat het beschikbaar gestelde subsidiebedrag uitsluitend wordt aangewend voor het doel waarvoor de subsidie in artikel 1 is verleend.

Artikel 4. Jaarlijkse subsidietoekenning

 • 1 De subsidieaanvraag wordt ingediend voor 1 november van elk boekjaar en omvat het meerjarig beleidskader en de begroting voor het daarop volgende boekjaar.

 • 2 De minister stelt vervolgens voor 1 januari het subsidiebedrag van het volgende boekjaar vast en deelt dit mee aan de Stichting.

 • 3 Na goedkeuring van de subsidieaanvraag stuurt de minister het meerjarig beleidskader inclusief de begroting ter kennisneming naar de Tweede Kamer.

Artikel 5. Betaling

 • 1 Na toekenning van het subsidiebedrag wordt in januari van het desbetreffende boekjaar 50% van het toegekende subsidiebedrag bij wijze van voorschot betaald.

 • 2 Binnen zes weken na ontvangst van het financieel verslag van het voorgaande boekjaar wordt het resterende deel van het subsidiebedrag van het lopende boekjaar bij wijze van voorschot betaald.

Artikel 6. Verslag van activiteiten

 • 1 De Stichting Platform Bèta/techniek dient uiterlijk 1 mei van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden een verslag in van de activiteiten alsmede een financieel verslag.

 • 2 Het verslag van activiteiten geeft een overzicht van de werkzaamheden waarvoor de subsidie is verstrekt.

 • 3 De verslagen, bedoeld in het eerste lid, bestrijken de gehele periode waarvoor de subsidie is verleend.

 • 4 Indien de verslagen, bedoeld in het eerste lid, niet voldoen aan de gesteld eisen, wordt de Stichting Platform Bèta/techniek daarvan in kennis gesteld, waarbij een termijn wordt aangegeven waarbinnen alsnog aan die eisen kan worden voldaan.

Artikel 7. Accountantsverklaring

 • 2 De accountantsverklaring bevat tevens een oordeel over de naleving van de subsidievoorwaarden door de Stichting Platform Bèta/techniek.

Artikel 8. Subsidievaststelling

 • 1 Indien in de verslagen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, wordt aangetoond dat de subsidie is aangewend voor het doel waarvoor deze is verleend, wordt de subsidie definitief vastgesteld.

 • 2 De subsidie bedraagt nooit meer dan de werkelijke kosten die voor de te subsidiëren activiteiten zijn gemaakt.

 • 3 De beschikking tot vaststelling van de subsidie wordt gegeven binnen drie maanden na ontvangst van de verslagen, bedoeld in artikel 6, eerste lid.

 • 4 De subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd, indien:

  • a. onjuiste, niet tijdige of onvolledige gegevens zijn verstrekt door de Stichting Platform Bèta/techniek;

  • b. de Stichting Platform Bèta/techniek heeft gehandeld in strijd met de aan de subsidie verbonden voorwaarden.

 • 5 Indien de subsidie lager wordt vastgesteld dan het bedrag dat eerder betaalbaar is gesteld, wordt het teveel bevoorschotte bedrag door de Stichting toegevoegd aan de egalisatiereserve, bedoeld in artikel 11.

Artikel 10. Begrotingsvoorwaarde

Subsidie ten laste van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 11. Vaststelling egalisatiereserve

 • 2 Het verschil tussen de voor een boekjaar toegekende subsidie en de definitief vastgestelde subsidie komt ten gunste dan wel ten laste van de egalisatiereserve.

 • 3 Middelen die niet in het jaar volgend op het oorspronkelijke subsidiejaar zijn verplicht, kunnen aan de egalisatiereserve worden onttrokken en ter nadere bestemming van de minister worden voorgelegd.

Artikel 12. Renteopbrengsten

Via het meerjarige beleidskader doet de Stichting Platform Bèta/techniek voorstellen voor de aanwending van de rente inkomsten. Alle renteopbrengsten die de Stichting uit de toegekende subsidie ontvangt, zijn ter nadere bestemming van de minister.

Artikel 13. Informatieplicht

 • 1 De Stichting Platform Bèta/techniek werkt mee aan door de minister ingesteld onderzoek dat erop gericht is de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

 • 2 De Stichting Platform Bèta/techniek verstrekt gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen die van belang zijn in verband met deze subsidieverlening.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina