Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s

[Regeling vervallen per 16-12-2008.]
Geldend van 24-12-2004 t/m 15-12-2008

Regeling bevoegdheid (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 3, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs,

artikel 3, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra.

De Onderwijsraad gehoord (advies van 9 maart 1987, nr.O.R. 1/310 P);

Besluit

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 16-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Voorwaarden verkrijgen onderwijsbevoegdheid voor bepaalde tijd

[Vervallen per 16-12-2008]

 • 1 Aan de bezitter van een buiten Nederland behaald bewijs van bekwaamheid, waaraan in het land waarin dat bewijs is verkregen de bevoegdheid is verbonden tot het geven van onderwijs aan kinderen tot en met 12 jaar, wordt voor bepaalde tijd de bevoegdheid verleend tot het geven van basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs indien:

  • a. de opleiding die ten grondslag ligt aan het bewijs van bekwaamheid voor wat betreft niveau en inhoud gelijkwaardig kan worden geacht aan de Nederlandse opleiding die ten grondslag ligt aan het hbo-getuigschrift leraar basisonderwijs, en

  • b. hij de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst, hetgeen blijkt uit het bezit van:

   • het ”Certificaat Nederlands als Vreemde taal” waarvan de examens op het hoogste niveau (uitgebreide kennis) zijn afgelegd,

   • het diploma Nederlands als Tweede taal, programma II, dan wel het certificaat Nederlands als Tweede taal op het tweede niveau, afgegeven voor 1 januari 1994,

   • een diploma VWO, HAVO of een diploma van een opleiding middelbaar beroepsonderwijs die uitsluitend of mede is gericht op doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs of een daarmee vergelijkbaar diploma behaald in het Nederlandstalige onderwijs in België.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een onderdaan van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen of een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, die in het bezit is van een diploma als bedoeld in de richtlijn.

Artikel 3. Voorwaarden verkrijgen bevoegdheid vakonderwijs voor bepaalde tijd

[Vervallen per 16-12-2008]

 • 1 Aan de bezitter van een buiten Nederland behaald bewijs van bekwaamheid wordt voor bepaalde tijd de bevoegdheid verleend tot het geven van het onderwijs in een der vakken handvaardigheid, tekenen, muziek, zintuiglijke en lichamelijke oefening, Engelse taal, dans, drama, euritmie of Friese taal aan basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en aan scholenvoor speciaal onderwijs, dan wel tot het geven van het onderwijs in het vak huishoudkunde in het speciaal onderwijs, respectievelijk in een der vakken genoemd in artikel 14, eerste, tweede of vijfde lid, van de WEC indien:

  • a. de opleiding die ten grondslag ligt aan het bewijs van bekwaamheid voor wat betreft niveau en inhoud gelijkwaardig kan worden geacht aan de Nederlandse opleiding die ten grondslag ligt aan een van de bewijzen van bekwaamheid waaraan in Nederland de bevoegdheid is verbonden tot het geven van onderwijs in het betreffende vak aan een basisschool, en

  • b. hij de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst, hetgeen blijkt uit het bezit van:

   • het Certificaat Nederlands als Vreemde taal waaraan de examens op het hoogste niveau (uitgebreide kennis) zijn afgelegd,

   • het diploma Nederlands als Tweede taal, programma II, dan wel het certificaat Nederlands als Tweede taal op het tweede niveau, afgegeven voor 1 januari 1994,

   • een diploma VWO, HAVO, of een diploma van een opleiding middelbaar beroepsonderwijs die uitsluitend of mede is gericht op doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs, of een daarmee vergelijkbaar diploma behaald in het Nederlandstalige onderwijs in België.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een onderdaan van een Lid-staat van de Europese Gemeenschappen of een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, die in het bezit is van een diploma als bedoeld in de richtlijn.

Artikel 4. Voorwaarden verkrijgen bevoegdheid voor onbepaalde tijd

[Vervallen per 16-12-2008]

 • 1 Degene aan wie op grond van artikel 2 de bevoegdheid voor bepaalde tijd is verleend, wordt voor onbepaalde tijd de bevoegdheid verleend tot het geven van onderwijs aan een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs indien hij 40 schoolweken als groepsleraar of leraar werkzaam is geweest aan een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de inspecteur over zijn functioneren een positief advies heeft uitgebracht.

 • 2 Degene aan wie op grond van artikel 3 de bevoegdheid tot het geven van onderwijs in een vak voor bepaalde tijd is verleend, wordt voor onbepaalde tijd de bevoegdheid verleend tot het geven van onderwijs in dat vak aan scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs en voor (voortgezet) speciaal onderwijs indien hij 40 schoolweken als vakleraar werkzaam is geweest aan een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de inspecteur een positief advies heeft uitgebracht.

Artikel 5. Intrekking vorige regeling

[Vervallen per 16-12-2008]

De Regeling bevoegdheid basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s van 30 november 2001, kenmerk PO/JP-2001/46571 vervalt.

Artikel 6. Inwerkingtreding en geldigheidsduur

[Vervallen per 16-12-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele katern waarin zij werd geplaatst en werkt terug tot 16 december 2004.

 • 2 Deze regeling vervalt op 16 december 2008.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 16-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,
namens deze,

mr. J.P. van Ham

directeur primair onderwijs

Terug naar begin van de pagina