Reglement projectsubsidies Belvedere 2005 - 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 22-12-2004 t/m 31-12-2008

Reglement projectsubsidies Belvedere 2005 - 2008

Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en de nota Belvedere;

In overeenstemming met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. het bestuur: het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur;

 • b. transformatieopgaven: herinrichtingopgaven betreffende landelijke en stedelijke gebieden die ontstaan door economische, demografische, functionele of maatschappelijke veranderingen;

 • c. project: een project als bedoeld in de onderdelen d en e;

 • d. lokaal project: project geïnitieerd op lokaal niveau, dat betrekking heeft op een geografisch gedefinieerde opgave, met als doel het versterken en benutten van cultuurhistorische aspecten bij het vervaardigen van ruimtelijke ontwikkelingsvisies, waarbij wordt aangesloten bij bestaand beleid;

 • e. kennisproject: project, dat betrekking heeft op een bovenlokaal onderwerp, thema dan wel opgave, met als doel het ontwikkelen en inzetbaar maken van cultuurhistorische kennis binnen actuele ruimtelijke inrichtingsvraagstukken;

 • f. Adviescommissie projectsubsidies Belvedere: de Adviescommissie projectsubsidies Belvedere, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de statuten van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een project komt voor een subsidie in aanmerking, indien naar het oordeel van het bestuur:

  • a. het project een geheel van werkzaamheden betreft ten behoeve van een incidentele, concreet omschreven activiteit die zich afspeelt binnen een periode van maximaal 24 maanden; en

  • b. in het project cultuurhistorische aspecten integraal en in een vroegtijdig stadium in plan- en ontwerpprocessen worden meegewogen en die aspecten richtinggevend zijn voor transformatieopgaven.

 • 2 Een project draagt bij aan het in het eerste lid omschreven doel, indien:

  • a. het project is gericht op een integrale benadering van dan wel sprake is van een integrale visie op de cultuurhistorie; en

  • b. sprake is van een brede betrokkenheid en inzet van relevante bestuurlijke, opdrachtgevende, onderzoekende en ontwerpende partijen.

 • 3 Als het een lokaal project betreft is tevens van belang dat er op innovatieve wijze cultuurhistorische aspecten in stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpen bij betrokken zijn, zodanig dat dit invloed heeft op de uitvoering van transformatieopgaven.

 • 4 Als het een kennisproject betreft is tevens van belang dat de kennisontwikkeling en kennisoverdracht een experimenteel of innovatief karakter heeft en inzetbaar is binnen de uitvoeringspraktijk van de herinrichting van gebieden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt jaarlijks voor:

  • a. lokale projecten: € 700.000,-;

  • b. kennisprojecten: € 585.000,-.

 • 2 Indien een subsidieplafond, genoemd in het eerste lid, niet wordt bereikt, kan het bestuur het resterende bedrag toevoegen aan het andere subsidieplafond.

 • 3 Het tweede lid blijft buiten toepassing terzake van de subsidieverlening die plaatsvindt bij de eerste en tweede gelegenheid in een kalenderjaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

De aanvrager van een subsidie dient een rechtspersoon te zijn, gevestigd in Nederland.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Geen subsidie wordt verleend:

 • a. voor bouwkosten, het verwerven van eigendommen, exploitatiekosten of het maken van plannen voor en de uitvoering van restauraties en verbouwingen;

 • b. voor studies naar de haalbaarheid van een project.

 • c. voorzover het aan de subsidieaanvrager te verlenen subsidiebedrag van subsidies die hem uit anderen hoofde worden verleend, voor een periode van drie jaar hoger is dan € 100.000,- en hij met winstoogmerk aan het economisch verkeer deelneemt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een projectsubsidie bestaat uit maximaal 75% van het totale begrote bedrag volgens het bij de subsidieverlening goedgekeurde projectplan.

 • 2 Het ingevolge het eerste lid berekende maximale subsidiebedrag wordt verminderd met subsidiebedragen, voorzover deze uit andere hoofde van rijkswege worden verleend ten behoeve van het desbetreffende project.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het bestuur biedt vier keer per kalenderjaar de gelegenheid om subsidieaanvragen in te dienen.

 • 2 Het bestuur stelt bij de aanvang van ieder kalenderjaar de vier tijdstippen vast tot welke subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Het bestuur geeft hiervan kennis in de Staatscourant, een dag- of nieuwsblad, of op een andere geschikte wijze en vermeldt daarbij in ieder geval de inzendtermijn.

 • 3 Subsidie wordt minstens tien weken voor de aanvang van het project aangevraagd.

 • 4 Subsidie kan alleen aangevraagd worden met het aanvraagformulier voor projectsubsidies Belvedere van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het bestuur neemt op ingediende subsidieaanvragen eerst een besluit, nadat de Adviescommissie projectsubsidies Belvedere over die aanvragen advies heeft uitgebracht.

 • 2 Indien een subsidieplafond, als genoemd in artikel 3, zou worden overschreden door verstrekking van subsidie voor alle, naar het oordeel van de Adviescommissie projectsubsidies Belvedere daarvoor in aanmerking komende aanvragen, adviseert deze commissie op basis van de criteria van artikel 2 in welke volgorde die aanvragen voor toekenning in aanmerking komen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

De rapportage omtrent de naleving van de subsidiebepalingen, bedoeld in artikel 36 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen, geschiedt overeenkomstig het als bijlage I bij dit reglement gevoegde Controleprotocol Projectsubsidies en met gebruikmaking van de in bijlage II bij dit reglement opgenomen modelaccountantsverklaring.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit reglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement projectsubsidies Belvedere 2005 - 2008.

Dit reglement zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,
Voor deze,

A.K. Bhalotra

voorzitter

N.A. de Vries

secretaris

Bijlage I. Controleprotocol Projectsubsidies Belvedere (incidentele verantwoording)

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij de controle op de naleving van de subsidiebepalingen wordt aan de hieronder genoemde, van overeenkomstige toepassing verklaarde, artikelen van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (het Besluit) de daarbij aangegeven aandacht besteed aan:

Onderwerp: 19, 20, 22, 24 lid 1 en 34

Soort aandacht: normale aandacht

Onderwerp: 25 lid 1

Soort aandacht: procedurele aandacht

Onderwerp: 23 lid 5, 28 en 29

Soort aandacht: speciale aandacht

Bijlage II. Model Accountantsverklaring

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor een incidentele verantwoording, af te geven door een accountant als bedoeld in het van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 36, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen.

ACCOUNTANTSVERKLARING

[Vervallen per 01-01-2009]

afgegeven ten behoeve van het bestuur van de stichting het Stimuleringsfonds voor Architectuur

Opdracht

[Vervallen per 01-01-2009]

Wij hebben de bijgevoegde subsidiedeclaratie van ... (naam subsidieontvanger) te ... (plaats) gecontroleerd. De subsidiedeclaratie is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van ... (naam subsidieontvanger). Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de subsidiedeclaratie te verstrekken.

Werkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2009]

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en met in acht neming van het controleprotocol, bedoeld in bijlage II bij het Reglement projectsubsidies Belvedere (het Reglement). Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen, dat de subsidiedeclaratie geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de subsidiedeclaratie. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel (indien goedkeurend)

[Vervallen per 01-01-2009]

Wij zijn van oordeel dat de subsidiedeclaratie voldoet aan de subsidiebepalingen van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (het Besluit) inzake de verantwoording, die in het Reglement van overeenkomstige toepassing zijn verklaard.

Tevens delen wij mede dat de bepalingen van het Besluit genoemd in de bijlage II bij het Reglement en de nader gestelde subsidiebepalingen in de brief van ..., kenmerk ..., d.d. ... zijn nageleefd.

Oordeel (indien niet goedkeurend)

[Vervallen per 01-01-2009]

Wij zijn van oordeel dat ...

Plaats en datum:

Handtekening:

Naam accountant:

Naam accountantskantoor:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Terug naar begin van de pagina