Regeling uitvoering verordeningen inzake voedselveiligheid LNV

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 december 2004, nr. TRCJZ/2004/6045,houdende regels ter uitvoering van verordening (EG) nr. 178/2002 op LNV-terrein (Regeling uitvoering verordeningen inzake voedselveiligheid LNV)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 19 van de Landbouwwet;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. verordening (EG) nr. 178/2002: verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31);

 • b. levensmiddelenbedrijf: levensmiddelenbedrijf als bedoeld in artikel 3, onderdeel 2, van verordening (EG) nr. 178/2002;

 • c. primaire productie: primaire productie als bedoeld in artikel 3, onderdeel 17, van verordening (EG) nr. 178/2002.

§ 2. Verordening (EG) nr. 178/2002

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het is verboden in strijd te handelen met artikel 12, 14 en 16 van verordening (EG) nr. 178/2002 ten aanzien van levensmiddelen waarop een van de volgende regelingen van toepassing is:

 • a. de Regeling uitvoer vers vlees en vleesbereidingen 1985;

 • b. de Regeling keuring en handelsverkeer vleesproducten 1993;

 • c. de Regeling keuring en handel dierlijke producten;

 • d. de Regeling keuring en handelsverkeer konijne- en hazevlees 1993.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het is exploitanten van een levensmiddelenbedrijf verboden in strijd te handelen met artikel 18 en 19 van verordening (EG) nr. 178/2002 ingeval een van de volgende regelingen op hen van toepassing is:

  • a. de Regeling uitvoer vers vlees en vleesbereidingen 1985;

  • b. de Regeling keuring en handelsverkeer vleesproducten 1993;

  • c. de Regeling keuring en handel dierlijke producten;

  • d. de Regeling keuring en handelsverkeer konijne- en hazevlees 1993.

 • 2 Het is exploitanten van een levensmiddelenbedrijf dat actief is in enig stadium van primaire productie verboden in strijd te handelen met artikel 18 en 19 van verordening nr. 178/2002.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 december 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina