Besluit instelling Monitoring Commissie Corporate Governance Code

[Regeling vervallen per 30-11-2013.]
Geldend van 16-12-2004 t/m 29-11-2013

Besluit instelling Monitoring Commissie Corporate Governance Code

De Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Overwegende dat het wenselijk is een Monitoring Commissie Corporate Governance Code in te stellen die tot taak heeft de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-11-2013]

Er is een ‘Monitoring Commissie Corporate Governance Code’, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 30-11-2013]

De Commissie heeft tot taak de actualiteit en bruikbaarheid van de op grond van artikel 391, vierde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gedragscode te bevorderen.

Artikel 3

[Vervallen per 30-11-2013]

De Commissie voert haar taak onder meer uit door:

  • a. het ten minste jaarlijks inventariseren op welke wijze en in welke mate de voorschriften van de gedragscode worden nageleefd;

  • b. zich op de hoogte te stellen van internationale ontwikkelingen en gebruiken op het terrein van corporate governance met het oog op convergentie van nationale codes;

  • c. het signaleren van leemtes of onduidelijkheden in de code.

Artikel 4

[Vervallen per 30-11-2013]

  • 1 De Commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zeven leden, bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. De voorzitter en de leden worden benoemd op basis van hun deskundigheid en ervaring op het gebied van corporate governance en zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, kringen van aandeelhouders, werknemersorganisaties en accountants en de wetenschap. Benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste vier jaren door de Minister van Financiën in overeenstemming met de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken. De voorzitter en de leden zijn eenmaal herbenoembaar.

  • 2 Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap treedt het lid dat wordt benoemd ter vervulling van de opengevallen plaats af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, had moeten aftreden. Hij is terstond herbenoembaar.

  • 3 De voorzitter en de leden van de commissie handelen zonder last of ruggespraak.

Artikel 5

[Vervallen per 30-11-2013]

De Commissie doet ten minste eenmaal per jaar verslag aan de Minister van Financiën, de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken van haar bevindingen, vergezeld van commentaar op het gebruik van de gedragscode door vennootschappen en op de toereikendheid van de code aan de maatschappelijke en internationale corporate governance standaarden en praktijken. Het commentaar kan tevens de visie van de Commissie omvatten op de toepassing van een of meer voorschriften van de gedragscode.

Artikel 6

[Vervallen per 30-11-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina