Regeling intrekking Subsidieregeling technische assistentie in opkomende markten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 december 2004, nr. WJZ 4071325, houdende intrekking van de Subsidieregeling technische assistentie in opkomende markten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

De Subsidieregeling technische assistentie in opkomende markten wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 december 2004

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina