Uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling aanvragen S&O-verklaring

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 29-11-2022.
Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2019

Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2004, nr. WJZ 4076023, omtrent de uitleg van het begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij de behandeling van aanvragen van een S&O-verklaring

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het in artikel 1, eerste lid, onder p, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen gehanteerde begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' wordt zo uitgelegd dat de aanvraag van een S&O-verklaring niet wordt afgewezen vanwege het feit dat:

  • a. het resultaat van het onderzoek geen toepassing kan vinden in een technisch nieuw fysiek product of productieproces;

  • b. de resultaten van het onderzoek niet reproduceerbaar zijn of de statistische betrouwbaarheid van het onderzoek niet inzichtelijk is;

  • c. de aanvrager in het onderzoek geen nieuwe concepten, wetmatigheden of theorieën ontwikkelt;

  • d. de aanvrager in het onderzoek geen onbekend werkingsprincipe verklaart.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze beleidsregel wordt toegepast op aanvragen die betrekking hebben op de tijdvakken die aanvangen na 31 december 2004.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 september 2004, ingediende voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005), Kamerstukken 29 767, nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze beleidsregel op hetzelfde tijdstip in werking.

Deze beleidsregel wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 4 december 2004.

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • - Een producent van zuivelproducten is niet bekend met de wijze waarop micro-organismen beïnvloed worden door hittebehandeling. Daarom wordt een microbiologische studie verricht naar de cellulaire mechanismen die in werking treden als micro-organismen blootgesteld worden aan hitte. Het onderzoek zoekt de oorzaken van het verschil in hittetoleranties van diverse soorten micro-organismen in zuivel.

  • - Een leverancier onderzoekt de invloed van weersomstandigheden, magnetische velden en hoogstedelijke bebouwing op de werking van UMTS-zendmasten. Het onderzoek legt een relatie tussen het zendvermogen en de omstandigheden en levert een model op waarmee de ruimtelijke verdeling van de masten kan worden geoptimaliseerd.

  • - Een ondernemer wil zijn kennis van katalysatoren vergroten om de gebruiksduur te verlengen. Zijn onderzoek spitst zich toe op de reactie kinetiek. De ondernemer zoekt naar verklaringen voor zowel de vervuiling als de degeneratie van de katalysator.

  • - Een ondernemer doet onderzoek naar de opslag van warmte in de bodem. Deze opslagsystemen werken niet optimaal omdat er te veel warmte in de bodem weglekt. Onderzocht wordt welke principes een rol spelen bij het warmte- en koude verlies. De verklaringen voor het warmteverlies vormen de basis voor een model waarmee kan worden bepaald welke plaatsen (locaties, diepten, grondsoorten) het meest geschikt zijn voor opslagsystemen.

  • - Een grootafnemer van lagersystemen voert testen uit om de standtijd van ingekochte lagers te bepalen. Deze testen duren te lang. De ondernemer wil een betrouwbare testmethode ontwikkelen waarbij de testdoorlooptijd wordt gehalveerd. Hij wil begrijpen hoe faalmechanismen in lagersystemen werken en hoe deze gemanipuleerd kunnen worden. De resultaten worden verwerkt in een simulatiemodel.

Naar boven