Regeling vaststelling subsidieplafond voor het jaar 2005 op grond van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 15-12-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 3 december 2004, nr. WJZ 4073243, tot vaststelling van het subsidieplafond voor het jaar 2005 op grond van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2005 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences bedraagt € 2.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 december 2004

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina