Regeling vaststelling subsidieplafond 2005 Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 03-07-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 december 2004, nr. WJZ 4073973, houdende vaststelling subsidieplafond 2005 op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2005 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB bedraagt € 3.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 december 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina