Regeling vaststelling subsidieplafond 2005 Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 15-12-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 december 2004, nr. WJZ 4074424, houdende vaststelling van een subsidieplafond voor 2005 op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2005 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB bedraagt:

  • a. voor subsidies voor een strategieproject: € 0;

  • b. voor subsidies voor een haalbaarheidsproject: € 0;

  • c. voor subsidies voor een vernieuwingsproject: € 500.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 december 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina