Instellingsbesluit Regiegroep Grijs Werkt

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 22-01-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2004, Directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, nr. ABG/DB/04/76408, houdende de instelling van de Regiegroep Grijs Werkt

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de regiegroep: de Regiegroep Grijs Werkt, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling Regiegroep

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Er is een Regiegroep Grijs Werkt.

 • 2 De regiegroep wordt ingesteld voor een periode van drie jaar, welke aanvangt op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 3. Taak regiegroep

[Vervallen per 01-01-2009]

De regiegroep heeft tot taak:

 • a. het initiëren van en het leiding geven aan een communicatietraject, dat erop gericht is:

  • 1°. de betrokken maatschappelijke geledingen te overtuigen van nut en noodzaak van de arbeidsparticipatie van ouderen;

  • 2°. vooroordelen met betrekking tot de arbeidsparticipatie van ouderen weg te nemen;

  • 3°. goede voorbeelden met betrekking tot de arbeidsparticipatie van ouderen teverspreiden en de inbedding daarvan te bevorderen, zodat werknemers in staat worden gesteld langer te blijven werken; en

  • 4°. voorlichting te geven over de bestaande mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van ouderen, waar onder begrepen voorlichting over de terzake bestaande regelgeving;

 • b. te bewerkstelligen dat afspraken met en tussen sociale partners tot stand komen met betrekking tot leeftijdsbewust personeelsbeleid, deeltijdpensioen, scholing van ouderen, de arbeidsomstandigheden van ouderen of de arbeidsmobiliteit van ouderen; en

 • c. het monitoren en ondersteunen van activiteiten die voortvloeien uit het kabinetsstandpunt ‘Stimuleren langer werken van ouderen’ (Kamerstukken II, 2003/04, 27046, nr. 5).

Artikel 4. Samenstelling regiegroep

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De regiegroep bestaat uit een voorzitter en maximaal 5 leden.

 • 2 De minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de regiegroep.

Artikel 5. Werkzaamheden en regiegroep

[Vervallen per 01-01-2009]

De regiegroep regelt haar werkzaamheden.

Artikel 6. Secretariaat en beheer bescheiden

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In het secretariaat van de regiegroep wordt door de minister voorzien.

 • 2 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de regiegroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 3 De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, opgenomen in het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 7. Budget

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Ten behoeve van de door de regiegroep in het eerstvolgende kalenderjaar uit te voeren activiteiten reserveert de minister jaarlijks een budget.

 • 2 Met betrekking tot de voorgenomen aanwending van het budget overlegt de regiegroep, uiterlijk 1 december voorafgaande aan het kalenderjaar waarop het budget betrekking heeft, een werkplan en een daarbij behorende begroting. Het werkplan en de daarbij behorende begroting met betrekking tot de voorgenomen aanwending van het budget voor het kalenderjaar 2005 wordt uiterlijk 1 maart 2005 door de regiegroep overgelegd.

 • 3 De regiegroep brengt jaarlijks, uiterlijk 1 december, verslag uit over de feitelijke aanwending van het budget, de voortgang van de ontplooide activiteiten en de met de activiteiten bereikte resultaten in het lopende kalenderjaar. Het verslag over het kalenderjaar 2007 heeft niet alleen betrekking op de feitelijke aanwending van het budget, de voortgang van de ontplooide activiteiten en de met de activiteiten bereikte resultaten in het kalenderjaar 2007, maar biedt tevens inzicht in de activiteiten die de regiegroep vanaf haar instelling heeft ondernomen, de daarmee bereikte resultaten en de met de activiteiten gemoeide financiële middelen.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Regiegroep Grijs Werkt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 december 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina