Mandaatbesluit FAPK

[Regeling vervallen per 19-03-2008.]
Geldend van 16-01-2005 t/m 18-03-2008

Mandaatbesluit voor uitvoering Wet op het specifiek cultuurbeleid

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Met instemming van het bestuur van het Fonds Amateurkunst en Podiumkunsten (het FAPK);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-03-2008]

In de regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. het FAPK: het Fonds Amateurkunst en Podiumkunsten;

 • c. mandaat: mandaat als bedoeld in titel 10.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d. genormeerde ensembles: ensembles en instellingen op het gebied van kleinschalig muziektheater die in het kader van de Cultuurnota 2005–2008 een genormeerd subsidiebedrag ontvangen van minder dan € 100.000,00 per jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 19-03-2008]

 • 1 Aan het bestuur van het FAPK wordt mandaat verleend om besluiten te nemen ter uitvoering van op grond van de Wet op het specifiek cultuurbeleid verleende meerjarige instellingssubsidies aan genormeerde ensembles in het kader van de Cultuurnota 2005–2008.

 • 3 Het bestuur van het FAPK neemt geen besluiten op bezwaarschriften.

Artikel 3

[Vervallen per 19-03-2008]

Het is het bestuur van het FAPK niet toegestaan van het aan hem verleende mandaat als bedoeld in artikel 2 ondermandaat te verlenen.

Artikel 4

[Vervallen per 19-03-2008]

De Staatssecretaris kan het bestuur van het FAPK per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. Het bestuur van het FAPK oefent zijn bevoegdheid uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 5

[Vervallen per 19-03-2008]

 • 1 De directeur van het FAPK wordt mandaat verleend om de door het bestuur genomen besluiten te ondertekenen.

 • 2 De ondertekening van de besluiten, bedoeld in artikel 2 lid 1, luidt als volgt:

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

  voor deze:

  HET BESTUUR VAN HET FONDS VOOR AMATEURKUNST EN PODIUMKUNSTEN,

  voor deze ondertekend door:

  DE DIRECTEUR VAN HET FONDS VOOR AMATEURKUNST EN PODIUMKUNSTEN’.

Artikel 6

[Vervallen per 19-03-2008]

In elk besluit als bedoeld in artikel 2 lid 1 wordt vermeld dat de belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Staatssecretaris. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Artikel 7

[Vervallen per 19-03-2008]

 • 1 Aan het bestuur van het FAPK wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van feitelijke handelingen samenhangend met of ter voorbereiding van besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 2 Het bestuur is bevoegd aan de directeur en medewerkers ondervolmacht en -machtiging te verlenen tot het verrichten van feitelijke handelingen samenhangend met of ter voorbereiding van besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 8

[Vervallen per 19-03-2008]

Dit mandaat wordt door de Staatssecretaris en het bestuur van het FAPK gezamenlijk geëvalueerd op zijn uitvoerbaarheid. Deze evaluatie zal uiterlijk op 1 januari 2007 zijn afgerond. De evaluatie kan aanleiding zijn te besluiten het mandaat te herzien.

Artikel 9

[Vervallen per 19-03-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 december 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan

Terug naar begin van de pagina