Regeling kleiduivenschieten milieubeheer

[Regeling vervallen per 01-10-2017.]
Geldend van 01-06-2008 t/m 30-09-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 december 2004, nr. DGM/SAS2004120544, houdende nadere regels ter uitvoering van het Besluit kleiduivenschieten Wms (Regeling kleiduivenschieten Wms)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 24, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikel 3 van het Besluit kleiduivenschieten Wms;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2017]

De milieugevaarlijke stoffen en de daarbij aangegeven waarden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit zijn:

Stof

mg/kg droge stof

arseen

29

barium

160

cadmium

0,8

chroom

100

kobalt

9

koper

36

kwik

0,3

lood

85

molybdeen

3

nikkel

35

zink

140

polycyclische aromatische koolwaterstoffen

10

waarbij het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen wordt berekend als PAK 10 VROM.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2017]

Voor het meten van de concentraties milieugevaarlijke stoffen, welke stoffen zijn vermeld in artikel 2, wordt gebruik gemaakt van de meetmethoden, vermeld in de bijlage.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kleiduivenschieten milieubeheer.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2017]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage

[Vervallen per 01-10-2017]

De meetmethoden

Stof

CAS-nummer

Monster-

neming

Categorie Monster-

voorbehan-

deling

Ontsluiting/extractie/opwerking

Analyse

Analyse-

techniek

Bepalings-

grens/(Aantoon-

baarheids-

grens) mg/kg

kwik

(Hg)

[7439-97-6]

NVN 7303

NVN 7311 en NVN 7312

NEN 6465, NEN-EN-ISO15587-1, (Koningswater ontsluiting)

NEN 7324

CV-AAS

0,004

               

arseen (As)

[7440-38-2]

NVN 7303

NVN 7311 en NVN 7312

NEN 6465, NEN-EN-ISO15587-1 (Koningswater ontsluiting)

NVN 7322

ICP-AES

6,0

barium (Ba)

[7440-39-3]

         

0,3

cadmium (Cd)

[7440-43-9]

         

0,6

chroom (Cr)

[7440-47-3]

         

1,2

kobalt (Co)

[7740-48-2]

         

1,8

koper (Cu)

[7440-50-8]

         

1,0

lood (Pb)

[7439-92-1]

         

4,8

molybdeen(Mo)

[7439-98-7]

         

2,0

nikkel (Ni)

[7440-02-0]

         

1,8

zink (Zn)

[7440-66-5]

         

1,8

               

PAK’s

(10- PAK’s VROM) 1

[91-20-3], [85-01-8], [120-12-7], [206-44-0], [56-55-3], [218-01-9], [207-08-9], [50-32-8], [191-24-2], [193-39-5]

NVN 7303

NVN 7311 en NVN 7313

NEN 7331

(meervoudige vloeistof-vloeistofextractie)

 

GCMS (+ evt. HPLC)

Tussen 0,1 en 1,5 per individuele PAK

  1. Bestaande uit naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, ideno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina