Regeling tarieven Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 10-12-2004 t/m 31-12-2004

Regeling, houdende vaststelling tarieven Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen (Regeling tarieven Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen 2004)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3 van het Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van het certificaat, is een tarief verschuldigd van € 270.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor een tussentijdse aanpassing van een certificaat, is een tarief verschuldigd van € 270.

  • 2 Voor de werkzaamheden nodig voor het verstrekken van een extra exemplaar, een tussentijdse vervanging of de afgifte van een certificaat, zonder dat daarvoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 183.

  • 3 Indien ten behoeve van een schip tegelijkertijd meerdere documenten als bedoeld in het tweede lid worden verstrekt, zonder dat hiervoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is voor elk volgend document een tarief verschuldigd van € 118.

  • 4 Voor de vervanging van certificaten die door een scheepsongeval verloren zijn gegaan, is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juli 2003 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet voorkoming Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet verontreiniging zeewater en de Scheepvaartverkeerswet in verband met de instelling van de Nederlandse exclusieve economische zone en enkele andere onderwerpen (28 984) tot wet is verheven en artikel I, onderdeel U, van die wet in werking treedt, berust deze regeling na die inwerkingtreding op artikel 40, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina