Verordening PT registratie gewasbeschermingsmiddelen onbedekte teelt bloembollen 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 20-02-2005 t/m 31-12-2006

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 30 november 2004, houdende de vaststelling van regels over de registratie van gewasbeschermingsmiddelen bij de onbedekte teelt van bloembollen (Verordening PT registratie gewasbeschermingsmiddelen onbedekte teelt bloembollen 2004)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 93 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en

gelet op artikel 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 30 maart 2004;

Besluit:

Artikel 1. begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 Deze verordening verstaat onder:

  a.

  gewasbeschermingsmiddel:

  een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g van de Bestrijdingsmiddelenwet

  b.

  tot de onderneming behorende bloembollengrond:

  grond waarop de teelt van bloembollen wordt uitgeoefend, met uitzondering van grond waarop de bedekte teelt wordt uitgeoefend, die de onderneming in eigendom behoort, dan wel daartoe behoort ingevolge een zakelijk gebruiksrecht of een door de grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst, alsmede grond die:

  • 1 zaai-of pootklaar is gehuurd

  • 2 als overig los land is gehuurd

  • 3 in gebruik is ontvangen; of

  • 4 wordt beteeld voor contractteelt

  c.

  gebruiken van gewas- beschermingsmiddelen:

  op het gewas, dan wel op of in de bodem brengen van gewasbeschermingsmiddelen

  d.

  formulier:

  het door of namens het productschap verstrekte formulier aan de hand waarvan de ondernemer jaarlijks melding doet van de door hem gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 2. formulier

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De voorzitter stelt het formulier vast.

 • 2 Het formulier heeft tenminste betrekking op:

  • a. naam, voornamen, adres, woon- of vestigingsplaats van de ondernemer;

  • b. de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, uitgedrukt in kilogrammen of liters en onderscheiden naar de handelsnaam van het gewasbeschermingsmiddel;

  • c. de oppervlakte van de tot de onderneming behorende bloembollengrond, onderscheiden naar gewassoort.

Artikel 3. actuele registratie

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De ondernemer houdt een actuele schriftelijke registratie bij van de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die hij ten behoeve van de teelt van bloembollen op de bij zijn onderneming behorende bloembollengrond gebruikt, dan wel doet gebruiken.

 • 2 De registratie wordt bijgehouden volgens nader door het bestuur te stellen regelen. De registratie heeft in ieder geval betrekking op de gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddeIen, uitgedrukt in liters of kilogrammen en de oppervlakte per geteelde gewassoort.

 • 3 Deelnemers aan bij besluit van het bestuur aangewezen registratie- of kwaliteitssystemen worden geacht aan het eerste lid te voldoen.

Artikel 4. jaarlijkse melding

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De ondernemer doet binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar melding aan het Productschap Tuinbouw van de door hem gebruikte of doen gebruikte gewasbeschermingsmiddelen gedurende het betreffende kalenderjaar.

 • 2 De melding als bedoeld in het eerste lid wordt gedaan door inzending van het volledig en naar waarheid ingevulde formulier aan het Productschap Tuinbouw, dan wel aan de door het Productschap Tuinbouw daartoe aangewezen instantie.

 • 3 Indien de ondernemer deelneemt aan een registratie- of kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 3, derde lid kan de melding, bedoeld in het eerste lid namens hem plaatsvinden door de organisatie die het betreffende registratie- of kwaliteitssysteem beheert.

Artikel 5. bewaren van documenten

[Vervallen per 01-01-2007]

De ondernemer bewaart de navolgende documenten die betrekking hebben op het kalenderjaar waarover de melding bedoeld in artikel 4, eerste lid wordt gedaan, gedurende twee jaren vanaf het begin van de maand waarin de melding plaats vond:

 • a. de aan- en verkoopbewijzen van gewasbeschermingsmiddelen;

 • b. de door de ondernemer bijgehouden registratie als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Artikel 6. toezicht

[Vervallen per 01-01-2007]

De ondernemer verleent overeenkomstig de daarbij gegeven aanwijzingen de door of namens het bestuur aangewezen personen en de daartoe bevoegde ambtenaren alle gevorderde medewerking ten behoeve van de uitvoering van en de controle op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Deze medewerking kan bestaan uit het desgevraagd toegang geven tot de onderneming, het nemen van monsters, het ter inzage en ter kopiëring verstrekken van documenten en het verschaffen van inlichtingen.

Artikel 7. geheimhouding

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De krachtens deze verordening ter beschikking komende individuele gegevens van de ondernemer mogen slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het productschap ten behoeve van de registratie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, alsmede de verwerking van deze gegevens ten behoeve van algemene openbare overzichten, tenzij de ondernemer voor een ander, met name genoemd gebruik, toestemming geeft.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens worden door het productschap na verwerking retour gezonden.

Artikel 8. overtredingen

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening kunnen tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld.

 • 2 De tuchtrechtelijke maatregelen die op overtreding van de verordening kunnen worden gesteld, zijn:

  • a. berisping;

  • b. geldboete van ten hoogste € 4.500,=;

  • c. openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de betrokkene;

  • d. het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene op zijn kosten voor ten hoogste twee jaren.

  Indien de waarde van de goederen, met betrekking tot welke een overtreding is begaan, of de waarde van het wederrechtelijk genoten voordeel dat geheel of gedeeltelijk door middel van de overtreding is verkregen, hoger is dan € 1.135,=, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 11.250,=.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 2 Deze verordening vervalt op 1 januari 2007.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PT registratie gewasbeschermingsmiddelen onbedekte teelt bloembollen 2004

Deze verordening en de daarbij behorende toelichting zullen worden gepubliceerd in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 30 november 2004

J. van der Veen

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 11 februari 2005.

Terug naar begin van de pagina