Regeling normbedragen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2005 en wijziging Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-07-2006

Regeling normbedragen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2005 en wijziging Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder de wet: de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Artikel 2. Indexcijfers

[Vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Onder consumentenprijsindex wordt verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 2 Onder indexcijfer van de CAO-lonen wordt verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Grensbedragen toetsingsinkomen

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 4. Overzicht normbedragen

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 5. Wijziging Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten: aanpassing maximale verrekenbedrag

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 6. Inwerkingtreding en bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 en vervalt met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normbedragen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2005 en wijziging Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina