Subsidieregeling IPP

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 16-11-2006 t/m 30-09-2010

Tijdelijke subsidieregeling IPP

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van de Wet overige BiZa-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. de minister: de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

  • b. het IPP: het Instituut voor Publiek en Politiek;

  • c. het activiteitenprogramma: door de minister te subsidiëren programma voor een bepaald boekjaar, waarin de aard, de doelstelling en de doelgroep van de activiteiten worden beschreven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 De Minister verstrekt overeenkomstig deze regeling het IPP een subsidie ten behoeve van het uitvoeren van het door het IPP opgestelde en door de minister goedgekeurde activiteitenprogramma.

  • 2 Geen subsidie wordt versterkt voorzover voor een activiteit, verricht op grond van het activiteitenprogramma, reeds een subsidie door een ander bestuursorgaan is verstrekt dan wel andere inkomsten van derden zijn verkregen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 De in artikel 2 bedoelde subsidie bedraagt ten hoogste € 1.150.000,00 per boekjaar.

  • 2 Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt elk jaar verhoogd met een compensatie voor de arbeidskostenontwikkeling, overeenkomstig de loonbijstellingsbrieven van het Ministerie van Financiën.

§ 2. De subsidieverlening en vaststelling

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 Het IPP dient de aanvraag tot subsidieverlening voor het volgende jaar uiterlijk in op 1 oktober voorafgaand aan het boekjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

  • 2 De aanvraag gaat vergezeld van:

    • a. een aanduiding van het bedrag waarvoor subsidie wordt gevraagd;

    • b. het activiteitenprogramma;

    • c. een raming van de kosten en de baten en

    • d. een opgave van de aangevraagde of verkregen subsidies of andere inkomsten als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 De minister beoordeelt voor 1 januari de subsidieaanvraag, mede aan de hand van de in artikel 4, tweede lid, genoemde gegevens.

  • 2 Naast de gronden, genoemd in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, kan de Minister de subsidieverlening geheel of gedeeltelijk weigeren indien de beoordeling van het activiteitenprogramma leidt tot de bevinding dat het jaarprogramma niet in overeenstemming is met de vereisten van deze regeling of de beleidsdoelstellingen als bedoeld in de Memorie van Toelichting bij hoofdstuk VII van de rijksbegroting.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 De minister verleent voorschotten per kalenderjaar.

  • 2 Het totaal van de voorschotten in een boekjaar bedraagt 100 procent van het te verlenen subsidiebedrag.

  • 3 De voorschotten worden als volgt verstrekt:

    • a. 30 procent van het totaalbedrag ultimo december van het voorgaande boekjaar;

    • b. 30 procent van het totaalbedrag ultimo maart van het boekjaar;

    • c. 20 procent van het totaalbedrag ultimo juni van het boekjaar;

    • d. 20 procent van het totaalbedrag ultimo september van het boekjaar.

  • 4 De minister kan een voorschot een maand eerder of later verlenen, nadat het IPP hiervan in kennis is gesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 De aanvraag tot subsidievaststelling wordt uiterlijk 1 mei van het jaar na het boekjaar ingediend bij de minister.

  • 3 De subsidievaststelling geschiedt uiterlijk op 1 juli.

§ 3. De verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 De uitvoering van het activiteitenprogramma start binnen het jaar waarvoor de subsidie is verleend.

  • 2 Indien het IPP een wijziging aanbrengt in de doelstelling, looptijd of financiering van het activiteitenprogramma dan wel afziet van de in het activiteitenprogramma vermelde activiteiten, deelt het IPP dit onverwijld schriftelijk mede aan de minister.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 Het IPP verschaft de minister op diens verzoek te allen tijde inlichtingen omtrent de voortgang en de resultaten van de activiteiten ingevolge het activiteitenprogramma.

  • 2 Indien het IPP het voornemen heeft bekendheid te geven aan activiteiten uit het activiteitenprogramma met een politiek gevoelig of belangrijk beleidsmatig karakter stelt het de minister vooraf op de hoogte.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 Voor de activiteiten van het IPP die op basis van het activiteitenprogramma worden verricht en voor de overige activiteiten van het IPP wordt een gescheiden administratie gevoerd.

  • 2 Het IPP doet onverwijld schriftelijk mededeling aan de minister van alle omstandigheden die van substantiële invloed kunnen zijn op de subsidie en de rechtmatige en doelmatige besteding daarvan.

§ 4. Overige en slotbepalingen

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 Het IPP vormt een risicoreserve verbonden aan het activiteitenprogramma.

  • 2 De omvang van de risicoreserve bedraagt ten hoogste 10 procent van de verleende subsidie per boekjaar.

Artikel 12

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina