Regeling normbedragen studiefinanciering 2005 en wijziging Regeling studiefinanciering 2000

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling normbedragen studiefinanciering 2005 en wijziging Regeling studiefinanciering 2000

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 11.1 en 7.4, zesde lid, van de Wet studiefinanciering 2000 en artikel 17 van het Besluit studiefinanciering 2000;

Besluit:

Artikel 2. Indexcijfers

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Onder consumentenprijsindex wordt verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 2 Onder indexcijfer van de CAO-lonen wordt verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Vrije voet bij berekeningsgrondslag veronderstelde ouderlijke bijdrage

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 4. Vrije voet eigen inkomsten studerende

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 5. Overzicht normbedragen

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 6. Hoogte lening

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 7. Wijziging Regeling studiefinanciering 2000: aanpassing maximale verrekenbedrag

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Regeling studiefinanciering 2000.]

Artikel 8. Inwerkingtreding en bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 en vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normbedragen studiefinanciering 2005 en wijziging Regeling studiefinanciering 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina