Instellingsbesluit Bestuurlijk afstemmingsoverleg infectieziektebestrijding

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2004, nr. PG/ZP 2.528.045, tot instelling van een bestuurlijk afstemmingsoverleg infectieziektebestrijding

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 2

 • 1 In het geval van een (potentiële) crisis op het terrein van de infectieziekten beoordeelt het BAO de maatregelen die het Centrum infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna resp.: het Centrum infectieziektebestrijding en het ministerie) voorstelt op bestuurlijke haalbaarheid en wenselijkheid.

 • 2 In overige gevallen pleegt het BAO overleg over de bestuurlijke aspecten betreffende de infectieziektebestrijding, en evalueert in het bijzonder het bestuurlijke optreden tijdens eerdere (potentiële) crises.

 • 3 Naar aanleiding van het overleg, bedoeld in het eerste en tweede lid, brengt het BAO zijn bevindingen over aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister).

Artikel 3

 • 1 Het BAO bestaat uit de volgende leden:

  • a. de Directeur-generaal van de Volksgezondheid van het ministerie, tevens voorzitter;

  • b. de directeur van het Centrum infectieziektebestrijding;

  • c. een vertegenwoordiger van de Directie Publieke Gezondheid van het ministerie, tevens secretaris;

  • d. een vertegenwoordiger van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;

  • e. door de minister te benoemen vertegenwoordigers van de GHOR-burgemeesters, GGD-Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • f. de bij het onderwerp van de vergadering betrokken lokale bestuurders;

  • g. zij die op uitnodiging van de voorzitter van het BAO de vergaderingen bijwonen. Hieronder wordt met name verstaan een vertegenwoordiger van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

 • 2 De minister benoemt de in het eerste lid, onderdeel e, genoemde personen en hun plaatsvervangers, op voordracht van de organisaties die zij vertegenwoordigen, voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Bij eventuele tussentijdse benoeming wegens vervanging geldt de benoeming voor de resterende periode.

 • 3 De Directeur-Generaal van de Volksgezondheid van het ministerie kan worden vervangen door de plaatsvervangend Directeur-Generaal van de Volksgezondheid van het ministerie. De directeur van het Centrum infectieziektebestrijding kan worden vervangen door een andere vertegenwoordiger van het Centrum infectieziektebestrijding.

Artikel 4

 • 1 In het geval van een (potentiële) crisis op het terrein van de infectieziekten vergadert het BAO als het Centrum infectieziektebestrijding naar aanleiding van die (potentiële) crisis een advies heeft uitgebracht.

 • 2 In overige gevallen vergadert het BAO op regelmatige basis. In ieder geval vergadert het BAO minimaal twee keer per jaar.

 • 3 De voorzitter is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de leden van het BAO. Het BAO vergadert zonodig telefonisch.

Artikel 5

 • 1 De minister stelt jaarlijks middelen ter beschikking ter voldoening van de noodzakelijke kosten van het BAO.

 • 2 Het archiveren van gegevens over de werkzaamheden van het BAO geschiedt door het ministerie en op overeenkomstige wijze als bij het ministerie. Bij opheffing van het BAO wordt dit archief overgedragen aan het centrale archief van het ministerie.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Bestuurlijk afstemmingsoverleg infectieziektebestrijding.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina