Regeling vaststelling subsidieplafond 2005 voor kleine dienstenprojecten

[Regeling vervallen per 11-03-2009 met terugwerkende kracht tot 01-01-2009.]
Geldend van 10-07-2005 t/m 01-01-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 26 november 2004, nr. WJZ 4072289, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor kleine dienstenprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Regeling subsidies diensten Kenniswijk 2004;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-03-2009]

Het subsidieplafond voor 2005 voor het verlenen van subsidie voor kleine dienstenprojecten, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Regeling subsidies diensten Kenniswijk 2004, wordt vastgesteld op € 700.000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 november 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina