Regeling vaststelling subsidieplafond 2005 op grond van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 08-12-2004 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 26 november 2004, nr. WJZ 4073013, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2005 op grond van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Het subsidieplafond voor het in 2005 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling bedraagt € 0.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 november 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina