Indexatie uitkering FPU-arrangement

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-03-2004 t/m 31-12-2007

Indexatie uitkering FPU-arrangement

Aan: de Ministers

1. Doel circulaire

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze circulaire is een aanvulling op de circulaire POIRijk/AV 04/60620 van 8 april 2004 inzake het Sociaal flankerend beleid voor de sector Rijk in de periode 1 maart 2004 t/m 1 januari 2008. De aanvulling betreft de bekendmaking van de aanspraak op indexatie van de uitkeringen op basis van het FPU-arrangement.

2. Indexatie uitkeringen FPU-arrangement

[Vervallen per 01-01-2008]

Bij de toekenning van FPU-arrangementen is recent de vraag gerezen of de uitkeringen in het kader van deze arrangementen dienen te worden geïndexeerd. Aanspraak op indexatie van de uitkeringen op basis van een FPU-arrangemement is niet expliciet opgenomen in de Overeenkomst Sociaal Flankerend Beleid in de sector Rijk 1 maart 2004 - 31 december 2007 van 17 maart 2004 waarover met de Centrales van Overheidspersoneel in het SOR overeenstemming is bereikt. Dat de uitkering op basis van een FPU-arrangement dient te worden geïndexeerd is derhalve ook niet expliciet opgenomen in de circulaire Sociaal flankerend beleid en evenmin in het Concept-besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2004 waarmee de Ministerraad op 1 oktober 2004 heeft ingestemd.

Uiteraard is door de onderhandelende partijen in het SOR wel beoogd dat de uitkeringen op basis van FPU-arrangementen, net als andere pensioenuitkeringen, worden geïndexeerd en wel voor iedereen op uniforme wijze. Verschillen in indexatie van de uitkeringen op basis van FPU-arrangementen tussen ministeries zijn niet te verdedigen. Het ligt voor de hand dat dit de indexatie is zoals die door het ABP wordt toegepast op de reguliere FPU-uitkering. Dit betekent dat de aanspraak op deze indexatie alsnog in de regelgeving zal worden opgenomen.

In de circulaire van 8 april 2004 en in de toelichting op artikel 9 van het Conceptbesluit sociaal flankerend beleid wordt gesteld dat de ministeries contracten (voor aanvulling op de FPU-uitkering en voor de pensioenopbouw) kunnen afsluiten met het ABP. Als een ministerie met het ABP een contract voor de suppletie tot 70% van de FPU-berekeningsgrondslag aangaat dan is de indexatie van de uitkering standaard in het contract opgenomen (artikel 5, eerste lid) en wel conform de wijze waarop de normale FPU-uitkering wordt geïndexeerd.

Voorzover ministeries het ABP inschakelen bij de uitvoering van FPU-arrangementen vindt de beoogde indexatie dan ook automatisch plaats.

Voor ministeries die de financiering van de aanvullende uitkering in het kader van FPU-arrangementen op andere wijze regelen, bijvoorbeeld door te werken met koopsompolissen, houdt dit in dat zij op andere wijze moeten garanderen dat de aanvullende uitkering de ABP-indexatie volgt. Alleen op die wijze komt er een gelijke aanspraak op indexatie voor iedereen die een FPU-arrangement krijgt.

Het Concept-besluit sociaal flankerend beleid zal op dit punt eveneens worden aangepast.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

Directeur-generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers

Terug naar begin van de pagina