Regeling aanvullende bekostiging nascholing voor de risicoregio’s in het voortgezet onderwijs 2004 - 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 10-12-2004 t/m 31-12-2005

Regeling aanvullende bekostiging nascholing voor de risicoregio’s in het voortgezet onderwijs 2004 - 2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs

Besluit

Artikel 1. Aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Aan een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van een school als bedoeld in artikel 9 van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, gevestigd in één van de risicoregio’s zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling wordt, met inachtneming van het tweede lid, aanvullende bekostiging voor personeelskosten toegekend van €  134,- per formatieplaats voor het kalenderjaar 2004 en €  124,- per formatieplaats voor het kalenderjaar 2005.

  • 3 De aanvullende bekostiging per formatieplaats als genoemd in het eerste lid wordt voor 2004 in zijn geheel in december betaalbaar gesteld. Het in het eerste lid genoemde bedrag voor het kalenderjaar 2005 wordt in zijn geheel betaalbaar gesteld in de maand februari van het jaar 2005.

Artikel 2. Inwerkingtreding en werkingsduur

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling is bekendgemaakt en is van toepassing op de kalenderjaren 2004 en 2005.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging nascholing voor de risicoregio’s in het voortgezet onderwijs 2004 - 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van deze plaatsing en ter inzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina