Regeling extra bekostiging nascholing voor de risicoregio’s in het primair onderwijs 2004 - 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 10-12-2004 t/m 31-12-2006

Regeling extra bekostiging nascholing voor de risicoregio’s in het primair onderwijs 2004 - 2006

Artikel 1. Middelen

[Vervallen per 01-01-2007]

In aanvulling op de middelen toegekend op grond van ”Regeling bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid en opslagpercentages PF en VF 2004 - 2005” wordt voor de nascholing van het personeel van de in artikel 1 van die regeling genoemde scholen, voor zover deze gelegen zijn in één van de in de bijlage genoemde risicoregio’s die als zodanig worden genoemd in hoofdstuk 3 van de nota Werken in het onderwijs 2005, éénmalig een extra bedrag toegevoegd aan het schoolbudget (voor personeels- en arbeidsmarktbeleid).

Artikel 2. Omvang extra toekenning voor basisscholen

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De extra toekenning voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor basisscholen, bedoeld in artikel 1, bestaat uit een bedrag dat wordt berekend door A en B bij elkaar op te tellen waarbij:

  A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met €  12,93;

  B = het schoolgewicht, zoals bedoeld in artikel 15b van het Formatiebesluit WPO, vermenigvuldigd met €  7,98.

 • 2 Het aantal leerlingen, bedoeld in het eerste lid, is het aantal leerlingen op 1 oktober 2003 en wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 121 van de Wet op het primair onderwijs waarbij wordt uitgegaan van de gegevens die door het bevoegd gezag zijn geleverd.

Artikel 3. Omvang extra toekenning voor speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De extra toekenning voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor speciale scholen voor basisonderwijs, bedoeld in artikel 1, bestaat uit een bedrag dat wordt berekend door A en B bij elkaar op te tellen waarbij:

  A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met €  21,54;

  B = het aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond als bedoeld in artikel 1 van het Formatiebesluit WPO, vermenigvuldigd met €  4,89.

Artikel 4. Omvang extra toekenning voor scholen voor praktijkonderwijs

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De extra toekenning voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging, bedoeld in artikel 1, bestaat uit een bedrag (A) dat wordt berekend op basis van het aantal leerlingen waarbij:

  A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met €  24,99.

Artikel 5. Omvang extra toekenning voor scholen voor speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De extra toekenning voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 1, bestaat uit een bedrag dat wordt berekend door A en B bij elkaar op te tellen waarbij:

  A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met €  34,05;

  B = het aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond als bedoeld in artikel 1 van het Formatiebesluit WEC, vermenigvuldigd met €  11,85;

 • 2 Bij de vaststelling van het aantal leerlingen ten behoeve van de berekening van A worden de leerlingen op residentiële plaatsen niet meegeteld en wordt het aantal residentiële plaatsen geteld als leerling.

 • 3 Tenzij in dit artikel anders wordt aangegeven, is het aantal leerlingen bedoeld in het eerste lid het aantal leerlingen op 1 oktober 2003 en wordt dit aantal vastgesteld overeenkomstig artikel 118 van de Wet op de Expertisecentra waarbij wordt uitgegaan van de gegevens die door het bevoegd gezag zijn geleverd.

Artikel 6. Beschikking en betaling

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag ontvangt uiterlijk in december 2004 een beschikking waarin de op grond van deze regeling toegekende vergoeding is opgenomen.

 • 2 De in de beschikking genoemde vergoeding wordt als volgt uitbetaald: 1/3 deel in december 2004 , 1/3 deel in mei 2005 en 1/3 deel in mei 2006.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele Katern waarin deze regeling is bekendgemaakt en is van toepassing op de schooljaren 2004 - 2005 en 2005 - 2006.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling extra bekostiging nascholing voor de risicoregio’s in het primair onderwijs 2004 - 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina