Wijzigingswet Faillissementswet (bevorderen effectiviteit surséance van betaling en faillissement)

Geldend van 01-12-2005 t/m heden

Wet van 24 november 2004 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surséance van betaling en faillissement

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de continuïteit te bevorderen van ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren maar toch overlevingskansen hebben;

Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

[Red: Wijzigt de wet tot uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten (kst. 28874).]

Artikel V

Op de afhandeling van een faillissement of een surséance van betaling blijft het tevoren geldende recht van toepassing, indien vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet een verzoek of een vordering is ingediend of aangebracht.

Artikel VI

De tekst van de Faillissementswet wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad worden de ongenummerde leden van de artikelen genummerd en wordt de tekst overgebracht in de geldende spelling.

Artikel VII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld waarop artikel 19, vierde lid, artikel 19a, artikel 222a, vierde lid en artikel 222b in werking treden.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 24 november 2004

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevende december 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina