Instellingsbesluit Adviescommissie Verkeersinformatie

[Regeling vervallen per 01-11-2008.]
Geldend van 01-11-2004 t/m 31-10-2008

Instellingsbesluit Adviescommissie Verkeersinformatie

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2008]

Er is een Adviescommissie Verkeersinformatie, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2008]

De commissie heeft tot taak de Minister van Verkeer en Waterstaat te adviseren omtrent de uitvoering van beleid op het gebied van actuele verkeersinformatie. De basis voor de activiteiten van de commissie wordt gevormd door het advies dat door de Adviescommissie Gedragsregels Verkeersinformatie eerder aan de Minister is uitgebracht. Onderwerpen voor advisering zijn innovatie, communicatie en kwaliteit in de verkeersinformatieketen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 Tot bezoldigd voorzitter en lid van de commissie wordt benoemd de heer drs. J. Laan.

 • 2 De commissie bestaat verder uit 10 leden op directieniveau, aan te wijzen door:

  • Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

  • Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport EVO

  • 4 organisaties uit de industrie/service providers, te weten:

   • Siemens Nederland

   • Vialis Verkeer & Mobiliteit bv

   • ARS Traffic & Transport Technology

   • VerkeersInformatieDienst

  • Nederlandse Omroepstichting (NOS)

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  • Interprovinciaal Overleg (IPO)

  • Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijkswaterstaat

 • 3 Aan de leden van de commissie wordt geen vergoeding toegekend.

 • 4 Deelname van de leden/plaatsvervangende leden van de 4 organisaties uit de industrie/service providers is voorlopig voorzien voor 1,5 jaar. Daarna wordt bezien of andere organisaties een plaats moeten krijgen in de commissie. In de commissie zijn maximaal 4 marktpartijen vertegenwoordigd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2008]

De commissie en een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de Commissie nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die in het kader van de werkzaamheden bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2008]

De commissie bepaalt de wijze waarop zij haar taak zal uitvoeren.

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2008]

In het secretariaat van de commissie wordt voorzien door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 7

[Vervallen per 01-11-2008]

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2004 voor de werkingsduur van 4 jaar.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan betrokkenen en de Adviescommissie Verkeersinformatie.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina