Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit UB 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 12-11-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2004, nr. UB/SB/04/82220, houdende de inrichting van de directie Uitvoeringsbeleid alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Uitvoeringsbeleid (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit UB 2004)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

UB bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. het Stafbureau;

 • b. de afdeling Strategie;

 • c. de afdeling Kennis;

 • d. de afdeling Aansturing;

 • e. de afdeling Accountmanagement.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Elk van de hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, is belast met het leidinggeven aan de medewerkers van de eigen afdeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het hoofd van het Stafbureau is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

  • a. alle interne bedrijfsvoeringsaangelegenheden van UB met betrekking tot personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken en huisvesting, de zogenoemde PIOFAH-taken;

  • b. het aanleveren van managementinformatie ten behoeve van het management van UB, de voorbereiding en bewaking van managementafspraken, het beheer van bedrijfsvoeringsprocessen die bij UB gevoerd worden en de zorg voor een goede afstemming met de bedrijfsvoering die centraal voor het gehele ministerie gevoerd wordt;

  • c. het bijdragen aan verbeteringen in cultuur en werkwijze van UB en het bewaken van de kwaliteit van de directie in brede zin;

  • d. het coördineren van directiebrede inhoudelijke beheersmatige activiteiten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Strategie is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het formuleren van het toekomstperspectief van de SUWI-keten, van de SUWI-organisaties en van specifieke aandachtsgebieden in de SUWI-keten, alsmede het doorvertalen daarvan naar instrumentontwikkeling;

 • b. de (door)ontwikkeling van de sturingsfilosofie van de SUWI-keten en van de afzonderlijke delen van deze keten;

 • c. de doorvertaling van het toekomstperspectief en van de sturingsfilosofie naar toetsingskaders;

 • d. het beleidsmatige beheer van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • e. het evalueren van de bestaande structuur van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • f. het adviseren van de bewindspersonen over de benoeming van bestuurders van de SUWI-organisaties.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Kennis is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het vergroten van de aansluiting tussen het beleid van het ministerie en de uitvoering door de SUWI-organisaties door een pro-actieve inbreng van kennis van de uitvoering in de beleidsontwikkeling;

 • b. de coördinatie van de financiële gegevens inzake de uitvoeringskosten van de SUWI-organisaties, in verband met de uitvoerbaarheid of de uitvoering van beleidsvoornemens, inclusief de daarbij behorende financiële kaders, richting beleidsdirecties en de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie, alsmede richting het Ministerie van Financiën;

 • c. de ontwikkeling van inzicht in kostensystematieken van de SUWI-organisaties;

 • d. de ontwikkeling van ‘best practices’ en ‘benchmarking’ op het terrein van de SUWI-organisaties of op het terrein van de SUWI-keten;

 • e. de ontwikkeling en het beheer van prestatie-indicatoren op het terrein van de SUWI-organisaties of op het terrein van de SUWI-keten;

 • f. het adviseren over het verlenen en vaststellen van subsidies met betrekking tot de toeleiding naar werk, de uitvoering van het verstrekken van uitkeringen, of de handhaving en opsporing van regelgeving van het ministerie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Aansturing is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het adviseren van de bewindspersonen over de met de SUWI-organisaties te maken afspraken;

 • b. het beoordelen van de verantwoording van de SUWI-organisaties over de met de SUWI-organisaties gemaakte afspraken;

 • c. het adviseren van de bewindspersonen inzake de vast te stellen budgetten van de SUWI-organisaties;

 • d. de ondersteuning van het landelijk dekkend netwerk van multidisciplinaire interventieteams die zwart werk, illegale arbeid, sociale zekerheids- en fiscale fraude op gecoördineerde wijze bestrijden;

 • e. het jaarlijks opstellen van een handhavingsarrangement waarin tussen de met bijzondere opsporing op het terrein van het ministerie belaste organisaties en het Openbaar Ministerie concrete afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de betrokken organisaties zorgdragen voor een betere afstemming in de handhaving van wet- en regelgeving op het terrein van werknemersverzekeringen, volksverzekeringen, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en subsidies;

 • f. de coördinatie van de beoordeling van rapporten van de Inspectie Werk en Inkomen en van de Algemene Rekenkamer over de toeleiding naar werk en het verstrekken van uitkeringen door de SUWI-keten of de SUWI-organisaties.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Accountmanagement is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het entameren van afstemming met en tussen de SUWI-organisaties, gemeenten en het Openbaar Ministerie en het (laten) maken van resultaatgerichte afspraken met en tussen deze organisaties;

 • b. het opzetten en beheren van afsprakenmanagement;

 • c. het signaleren van relevante ontwikkelingen voor de SUWI-organisaties en het doorgeven van deze signalen binnen UB.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

De hoofden van de afdelingen worden gemachtigd tot het paraferen van stukken die betrekking hebben op de taken van de eigen afdeling.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd Stafbureau is gevolmachtigd tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Facilitaire Zaken afgesloten mantelovereenkomst alsmede het afsluiten van koop-, huur- en lease-overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 20.000,– per overeenkomst.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur UB worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het hoofd van de afdeling Strategie, dat is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

De hoofden van de afdelingen kunnen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur UB bevoegdheden doorverlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2004.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit UB 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 november 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de directeur Uitvoeringsbeleid,

J.W. Schuiling

Terug naar begin van de pagina