Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2005

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 04-12-2004 t/m 30-06-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 november 2004, nr. Z/F-2534832, houdende aanwijzing terzake van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten in het kader van de verzekering ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor het jaar 2005 (Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2005)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2005 € 143,352 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 23 november 2004 terug tot en met 25 november 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina