Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers Ivoorkust

[Regeling vervallen per 26-11-2005.]
Geldend van 26-11-2004 t/m 25-11-2005

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 24 november 2004, nr. 5319510/04/DVB, tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Ivoorkust

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 43, aanhef onder a, en artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

– dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie in Ivoorkust en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden genoemd in artikel 29 Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

– dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van personen afkomstig uit Ivoorkust wordt ingesteld met ingang van heden en voor de duur van zes maanden;

– dat in deze situatie voor asielzoekers afkomstig uit Ivoorkust tevens een vertrekmoratorium wordt ingesteld, eveneens met ingang van heden en voor de duur van zes maanden.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-11-2005]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt voor vreemdelingen afkomstig uit Ivoorkust, die een aanvraag hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met één jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 26-11-2005]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor vreemdelingen afkomstig uit Ivoorkust niet beëindigd.

Artikel 3

[Vervallen per 26-11-2005]

In afwijking van artikel 4, tweede lid, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (RVA 1997), geeft de indiening van een tweede of volgende asielaanvraag door asielzoekers afkomstig uit Ivoorkust recht op opvang.

Artikel 4

[Vervallen per 26-11-2005]

Artikel 1, 2 en 3 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Ivoorkust op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i en k van de Vreemdelingenwet 2000 en het beleid hieromtrent zoals neergelegd in C1/6.4 Vreemdelingencirculaire 2000.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina