Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2004 en 2005 en groeipercentage voor het jaar 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 07-09-2005 t/m 31-12-2005

Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2004 en 2005 en groeipercentage voor het jaar 2003

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel V, artikel A2, derde lid van de Wet van 15 mei 1997 (Stb. 252) tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs,

• de Interim-wet op het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en

• de Wet op het voortgezet onderwijs inzake schoolbegeleiding (regeling schoolbegeleiding) en

• de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit

Artikel 1. Wijziging bedrag per leerling voor het jaar 2004

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2004.]

Artikel 3. Percentage voor leerlingengroei

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien het aantal leerlingen in een gemeente, anders dan door een wijziging van de grenzen van die gemeente, op 1 oktober 2003 met meer dan 5% toegenomen is ten opzichte van het totale aantal leerlingen op 1 oktober 1996, wordt het aantal leerlingen boven dit percentage voor het jaar 2005 meegeteld als leerling bedoeld in de eerste volzin van artikel V, artikel A2, tweede lid, van de Wet van 15 mei 1997 (Stb. 252) tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake schoolbegeleiding (regeling schoolbegeleiding). Indien een gemeente in aanmerking komt voor extra middelen in verband met groei van het aantal leerlingen, zal dit door Cfi worden berekend en ineens worden toegekend. Hiervoor hoeft geen apart verzoek te worden ingediend.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2004 en 2005 en groeipercentage voor het jaar 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina