Regeling aanvraag vaststelling rijksvergoeding 2004 en het controleprotocol primair onderwijs 2004

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 11-12-2004 t/m 31-07-2006

Regeling aanvraag vaststelling rijksvergoeding 2004 en het controleprotocol primair onderwijs 2004

Artikel 1. Vaststelling

[Vervallen per 01-08-2006]

De Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR) 2004 en het Controleprotocol PO 2004 worden vastgesteld volgens de bijlagen bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling van de formulieren voor de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding 2004 en van de Informatieformulieren

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De formulieren voor de AVR 2004 worden vastgesteld overeenkomstig de modellen uit hoofdstuk 4 van de bijlage Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding 2004 voor een:

  • basisschool;

  • speciale school voor basisonderwijs (sbao);

  • school voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so);

  • school voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging;

  • centrale dienst.

 • 2 De Informatieformulieren van de in het eerste lid genoemde school, afdeling of centrale dienst worden eveneens vastgesteld overeenkomstig de modellen uit hoofdstuk 4 van de bijlage Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding 2004.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling zal in het Gele katern worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van deze plaatsing en de ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag vaststelling rijksvergoeding 2004 en controleprotocol PO 2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1. Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding 2004

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 2. Controleprotocol PO 2004

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina