Besluit vaststelling bestanddelen van zilveren vijf-euromunt en gouden tien-euromunt [...] vijftig jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Geldend van 08-12-2004 t/m heden

Besluit van 22 november 2004, houdende vaststelling van de bestanddelen van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die in 2004 worden uitgegeven ter gelegenheid van vijftig jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2004, FM 2004-01413 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen beleid en Internationaal;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en van de gouden tien-euromunt die in 2004 worden uitgegeven ter gelegenheid van vijftig jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, is:

  a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden Onze beeltenis en in vier concentrische cirkels van buiten naar binnen een parelrand samengesteld uit groepen van 3 parels, en het omschrift «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN», «REINA DI REINO HULANDES», «QUEEN OF THE NETHERLANDS»;

  Bijlage 113867.png

  b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden drie oranjeappels, daaronder de waardeaanduiding «VIJF EURO», onderscheidenlijk «TIEN EURO», met daaronder het jaartal 2004, en in drie concentrische cirkels van buiten naar binnen het omschrift «ARUBA ● NEDERLAND ● NEDERLANDSE ANTILLEN ●», een parelrand samengesteld uit groepen van 3 parels en het omschrift «KONINKRIJKSSTATUUT

  Bijlage 113868.png

  1954

  Bijlage 113869.png

  ».

Bijlage 113870.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD ✭ ZIJ ✭ MET ✭ ONS ✭».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 november 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën

J. G. Wijn

Uitgegeven de zevende december 2004

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina