Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2005 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie tot uitvoering van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, en 35, tweede en vierde lid van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het normbedrag dat geldt voor de bepaling van de hoogte van het voorschot dat in elk kwartaal wordt verstrekt aan door de raad ingeschreven advocaten wordt vastgesteld op € 668,–.

  • 2 Het kwartaalvoorschot bedraagt niet meer dan € 41.700,–.

  • 3 Het kwartaalvoorschot wordt op nihil gesteld, indien minder dan tien toevoegingen zijn afgegeven in de referentieperiode, bedoeld in artikel 35, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2005 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 november 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

,

P.H. Holthuis

Terug naar begin van de pagina